Vytvoriť faktúru

MICROTRI Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MICROTRI Bratislava
IČO 00643629
DIČ 2020318399
IČ DPH SK2020318399
Dátum vzniku 11 Apríla 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MICROTRI Bratislava
Seberíniho 1
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 482 627 €
Zisk 98 325 €
Kontaktné informácie
Email office@microtri.sk
Webová stránka http://www.microtri.rs
Phone(s) +421243635733, +421243635732, +421243335168, +421243294415
Fax(es) 0243335168
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,523,024
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 414,940
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 414,940
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 6,186
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 90,595
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 318,159
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,106,784
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 178,001
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 31,622
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 7,597
3. Výrobky (123) - /194/ 136,372
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,410
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 688,334
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 540,566
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,216
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 522,350
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 147,526
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 242
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 240,449
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,933
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 234,516
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,300
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,300
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,523,024
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,305
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 346,811
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 346,811
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 23,749
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 23,749
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -448,580
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -448,580
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 98,325
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,502,580
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 55,077
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,017
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 52,935
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,125
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,401,221
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,335,018
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,202,111
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 132,907
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,241
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 19,379
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,721
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,807
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,055
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 27,932
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,932
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,000
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,350
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 139
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 139
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,234,155
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,482,627
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,881,330
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 3,352,825
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -26,904
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,104
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 269,272
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,320,215
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,720,319
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,519,844
D. Služby (účtová skupina 51) 466,560
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 462,323
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 326,533
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 114,371
4. Sociálne náklady (527, 528) 21,419
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,710
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 136,925
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 136,925
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,364
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,170
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 162,412
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 500,528
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 113
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 75
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 75
XII. Kurzové zisky (663) 25
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33,046
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,323
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,323
O. Kurzové straty (563) 3,160
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 23,563
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -32,933
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 129,479
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 31,154
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 31,780
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -626
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 98,325
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00643629 DIČ: 2020318399 IČ DPH: SK2020318399
 • Sídlo: MICROTRI Bratislava, Seberíniho 1, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Apríla 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miroslav Zečevič Sputniková 5534/14 Bratislava 821 02 27.07.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miroslav Zečevič 1 328 € (0.4%) Sputniková 5534/14 Bratislava 821 02
  MICROTRI, d.o.o. 345 483 € (99.6%) Belehrad 110 00 Srbská republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Zečevič Sputniková 5534/14 Bratislava 821 02
   26.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Zečevič Haburská 20 Bratislava 821 01
   15.01.2005Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   MICROTRI, d.o.o. Karadjordjeva 65/II Belehrad 110 00 Srbská republika
   14.01.2005Zrušené sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   MICROTRI Sarajevo Ul. Vase Miskina 2 Sarajevo Bosna a Hercegovina
   17.05.2001Nové predmety činnosti:
   drevárska výroba
   Noví spoločníci:
   Miroslav Zečevič Sputniková 5534/14 Bratislava 821 01
   MICROTRI Sarajevo Ul. Vase Miskina 2 Sarajevo Bosna a Hercegovina
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Zečevič Haburská 20 Bratislava 821 01
   16.05.2001Zrušeny predmety činnosti:
   čaluníctvo
   poradenská činnosť v oblasti softwaru, výpočtovej a kancelárskej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Zrušeny spoločníci:
   MICROTRI Sarajevo Ul. Vase Miskina 2 Sarajevo Bosna a Hercegovina
   Jana Rovčaninová Šalviová 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Rovčaninová Šalviová 46 Bratislava
   22.12.1998Noví spoločníci:
   MICROTRI Sarajevo Ul. Vase Miskina 2 Sarajevo Bosna a Hercegovina
   Jana Rovčaninová Šalviová 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Rovčaninová Šalviová 46 Bratislava
   21.12.1998Zrušeny spoločníci:
   firma MICROTRI Sarajevo Ul. Vase Miskina 2 Sarajevo Bosna a Hercegovina
   Jana Rovčaninová Šalviová 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Rovčaninová Šalviova 46 Bratislava
   27.11.1996Nové predmety činnosti:
   čaluníctvo
   10.02.1993Nové sidlo:
   Nevädzova 5 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   propagačná a reklamná činnosť
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti softwaru, výpočtovej a kancelárskej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jana Rovčaninová Šalviova 46 Bratislava
   09.02.1993Zrušené sidlo:
   Šalviová 46 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   e/ zahranično-obchodná činnosť v uvedenej oblasti
   d/ poradenská, zastupiteľská, sprostredkovateľská a propagačná činnosť, ako aj poskytovanie iných služieb v oblasti ekonomických činností podnikov
   c/ projektovanie, obchod, inštalácia a servis príslušnej telekomunikačnej a kancelárskej techniky
   b/ inžiniering, vývoj, výroba, obchod, montáž a servis počítačov, vrátane všetkých perigérnych zariadení, ako aj zákazníkom špecifikovaných počítačových sietí /systémov na automatizovaný zber a spracovanie údajov/ pre komplexné riadenie organizácií vo všetkých odvetviach hospodárstva
   a/ vývoj, výroba, obchod, inštalácia a servis ekonomicky orientovaných softverových programov a systémov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.04.1991Nové obchodné meno:
   MICROTRI Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šalviová 46 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   e/ zahranično-obchodná činnosť v uvedenej oblasti
   d/ poradenská, zastupiteľská, sprostredkovateľská a propagačná činnosť, ako aj poskytovanie iných služieb v oblasti ekonomických činností podnikov
   c/ projektovanie, obchod, inštalácia a servis príslušnej telekomunikačnej a kancelárskej techniky
   b/ inžiniering, vývoj, výroba, obchod, montáž a servis počítačov, vrátane všetkých perigérnych zariadení, ako aj zákazníkom špecifikovaných počítačových sietí /systémov na automatizovaný zber a spracovanie údajov/ pre komplexné riadenie organizácií vo všetkých odvetviach hospodárstva
   a/ vývoj, výroba, obchod, inštalácia a servis ekonomicky orientovaných softverových programov a systémov
   Noví spoločníci:
   firma MICROTRI Sarajevo Ul. Vase Miskina 2 Sarajevo Bosna a Hercegovina
   Jana Rovčaninová Šalviová 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia