Vytvoriť faktúru

S E A F L Y - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S E A F L Y
IČO 00643777
DIČ 2020312657
IČ DPH SK2020312657
Dátum vzniku 25 Februára 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo S E A F L Y
Slovanské nábrežie 15
84110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 186 439 €
Zisk -148 158 €
Kontaktné informácie
Email seafly@stonline.sk
Phone(s) 0263810879
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,291,784
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,787,978
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,045,300
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,921,050
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,109,912
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,180
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,158
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,742,678
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,154,761
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 587,917
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,438,961
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,377,730
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,651,707
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,651,707
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,726,023
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 61,231
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,002
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 59,229
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 64,845
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 64,845
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,291,784
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,360,151
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,171,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,171,194
A.II. Emisné ážio (412) 27,704
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 73,324
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 73,324
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -763,913
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 657,998
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,421,911
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -148,158
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,931,633
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15,800
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 436
12. Odložený daňový záväzok (481A) 15,364
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 456,833
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 437,502
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 437,502
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,331
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,459,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 183,314
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 186,439
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 714
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 182,600
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,750
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 375
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 316,634
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 713
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,517
D. Služby (účtová skupina 51) 38,082
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,002
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 135,851
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 135,851
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 48,549
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 62,920
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -130,195
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 129,002
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,017,214
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 3,987,402
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 29,812
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 29,812
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,031,815
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 3,953,063
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 71,965
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 71,965
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,787
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,601
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -144,796
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,362
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,362
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -148,158
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00643777 DIČ: 2020312657 IČ DPH: SK2020312657
 • Sídlo: S E A F L Y, Slovanské nábrežie 15, 84110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Februára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Zvrškovec predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 15.08.2012
  Ing. Alica Dostálová člen Panská 6 Bratislava 811 01 15.08.2012
  Bohuslav Synak člen Vavilovova 5 Bratislava 851 01 15.08.2012
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.08.2012Nový štatutárny orgán:
   František Zvrškovec - predseda Slovanské nábrežie 40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 15.08.2012
   Ing. Alica Dostálová - člen Panská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 15.08.2012
   Bohuslav Synak - člen Vavilovova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.08.2012
   13.08.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   František Zvrškovec - člen Slovanské nábrežie 1089/40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 14.08.2007
   Bohuslav Synak - člen Vavilova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.08.2007
   Ing. Alica Dostálová - člen Panská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 14.08.2007
   31.10.2007Nový štatutárny orgán:
   František Zvrškovec - člen Slovanské nábrežie 1089/40 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 14.08.2007
   Bohuslav Synak - člen Vavilova 5 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 14.08.2007
   Ing. Alica Dostálová - člen Panská 6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 14.08.2007
   30.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alica Dostalová Panská 240/6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 22.10.1996
   Ing. Milan Trojčák Žarnova 20 Žilina Vznik funkcie: 22.10.1996
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Dolný Kubín Vznik funkcie: 22.10.1996
   05.11.2005Nové sidlo:
   Slovanské nábrežie 15 Bratislava 841 10
   Nové predmety činnosti:
   prenájom bytových a nebytových priestorov vrátane poskytovania iných než základných služieb súvisiacich s prenájmom- obstarávateľské služby
   04.11.2005Zrušené sidlo:
   Slovanské nábrežie 42 Bratislava
   11.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alica Dostalová Panská 240/6 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 22.10.1996
   10.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alica Dostalová Spútnikova 19 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.1996
   09.01.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alica Dostalová Spútnikova 19 Bratislava Vznik funkcie: 22.10.1996
   Ing. Milan Trojčák Žarnova 20 Žilina Vznik funkcie: 22.10.1996
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Dolný Kubín Vznik funkcie: 22.10.1996
   08.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alica Dostalová Spútnikova 19 Bratislava
   Ing. Milan Trojčák Žarnova 20 Žilina
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Dolný Kubín
   12.05.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   16.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alica Dostalová Spútnikova 19 Bratislava
   Ing. Milan Trojčák Žarnova 20 Žilina
   František Zvrškovec Okružná 2057/14 Dolný Kubín
   15.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Dobiášová Sucháčkova 13 Martin
   Ing. Alica Dostalová Panská 6 Bratislava
   František Zvrškovec Vaxholm Västra Granholmen Švédske kráľovstvo
   10.10.1994Nový štatutárny orgán:
   Andrea Dobiášová Sucháčkova 13 Martin
   Ing. Alica Dostalová Panská 6 Bratislava
   09.10.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Oľga Folbová Nálep-kova 6 Bratislava
   Ing. Pavel Plesník Egre-šova 2 Bratislava
   25.02.1991Nové obchodné meno:
   S E A F L Y a.s.
   Nové sidlo:
   Slovanské nábrežie 42 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   a/ Poskytovanie služieb v oblasti managementu - školenie managerov doma i v zahraničí, príprava absolventov vysokých škôl ekonomického smeru pre prácu v obchodných spoločnostiach ako členov dozorných rád a revízorov účtov, príprava pracovníkov ekonomického zamerania pre výkon audítorstva v obchodných spoločnostiach na výkon kontroly ročných účtovných uzávierok, prenájom managerskej kapacity
   b/ Pomoc podnikateľom právnej a daňovej oblasti pri zakladaní a fungovaní obchodných spoločností
   c/ Sprostredkovanie oceňovanie majetku
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Oľga Folbová Nálep-kova 6 Bratislava
   Ing. Pavel Plesník Egre-šova 2 Bratislava
   František Zvrškovec Vaxholm Västra Granholmen Švédske kráľovstvo