Vytvoriť faktúru

IKAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IKAR
IČO 00678856
DIČ 2020313174
IČ DPH SK2020313174
Dátum vzniku 07 Mája 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo IKAR
Miletičova 23
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 524 346 €
Zisk 167 918 €
Kontaktné informácie
Email knihkupci@ikar.sk
Webová stránka http://www.kniznyweb.sk;http://www.svetknihy.sk
Phone(s) +420249104333, +421249104333
Mobile phone(s) +421905639567
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,037,503
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 467,712
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 17,459
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 15,452
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 316
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 1,691
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 450,253
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 450,253
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,455,637
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,020,563
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,994
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 127,925
3. Výrobky (123) - /194/ 2,137,767
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 710,324
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 37,553
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,272,205
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 852,173
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,990
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 843,183
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 420,032
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,149,558
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,147,929
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,441
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,122,488
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,629
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,311
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,145
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,166
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 114,154
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,728
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 112,426
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,037,503
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,574,128
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 75,673
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 75,673
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,367,228
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,145
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,145
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,948,164
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,948,164
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 167,918
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,457,576
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,826
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,826
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,682,616
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,327,314
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 279,138
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,048,176
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 85,361
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 61,175
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 204,552
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,214
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 221,992
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,913
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 188,079
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,545,142
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,799
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 3,915
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,884
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,979,855
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,524,346
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,560,111
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 6,792,034
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 627,710
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 275,013
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 89,012
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180,466
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,238,468
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,220,206
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,513,998
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 152,766
D. Služby (účtová skupina 51) 3,907,904
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,972,143
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,455,444
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 463,318
4. Sociálne náklady (527, 528) 53,381
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,837
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 176,060
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 176,060
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 22,796
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 167,946
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 101,812
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 285,878
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,459,994
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,293
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 185
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 185
XII. Kurzové zisky (663) 22,108
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 67,901
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 24,661
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 24,661
O. Kurzové straty (563) 26,603
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 16,637
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -45,608
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 240,270
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 72,352
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 109,861
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -37,509
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 167,918
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2016