Vytvoriť faktúru

Špeciálne systémy a software - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Špeciálne systémy a software
IČO 00679364
DIČ 2020295838
IČ DPH SK2020295838
Dátum vzniku 14 Mája 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Špeciálne systémy a software
Líščie údolie 29
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 641 248 €
Zisk 5 956 €
Kontaktné informácie
Email 3s@special.sk
Phone(s) 0265422488, 0265422529
Fax(es) 0265420768
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,116,801
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,008,725
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 10,777
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 10,777
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 964,062
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 171,931
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 785,508
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,726
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,899
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 33,885
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 24,705
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 9,180
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 916,881
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 300,517
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 351
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 54,830
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 245,336
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 280,631
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 218,492
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,895
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 211,598
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 18,279
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,295
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 30,564
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 335,733
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,319
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 329,414
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 191,197
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 191,197
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,116,801
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 199,303
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 179,550
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 179,550
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 35,926
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 35,926
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -22,129
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 53,839
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -75,969
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,956
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,898,863
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,927
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,927
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,870,187
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 585,466
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,404
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 530,062
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,264,920
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,649
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,382
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,494
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 276
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,748
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,748
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 18,636
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 18,636
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,641,417
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,641,248
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 568,741
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,057,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,007
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,629,883
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 495,952
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 68,260
D. Služby (účtová skupina 51) 805,468
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 219,359
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 158,832
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 55,134
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,393
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,860
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,955
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,955
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -27,914
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,943
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,365
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 256,561
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 169
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 152
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 152
XII. Kurzové zisky (663) 17
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,549
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 930
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 930
O. Kurzové straty (563) 11
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,608
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,379
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,985
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 29
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 29
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,956
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016