Vytvoriť faktúru

Narimex - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Narimex
IČO 00679976
DIČ 2020521712
IČ DPH SK2020521712
Dátum vzniku 31 Mája 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Narimex
Jungmannova 6
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 058 353 €
Zisk 209 581 €
Kontaktné informácie
Email info@narimex.sk
Webová stránka http://www.narimex.sk
Phone(s) +421267201411, +421267201428, +421267201430, +421267201432, +421267201444, +421267201445, +421267201449
Mobile phone(s) +421903458157
Fax(es) 0455331075, 0267201419
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,069,915
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,096,679
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,847
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,847
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 142,903
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,248
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 130,565
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 10,090
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 949,929
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 949,929
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,966,777
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 464,021
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 72,701
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 282,797
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 108,523
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 44,725
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 21,517
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,517
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 23,208
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,092,949
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,092,949
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,092,949
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 365,082
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 24,897
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 340,185
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,459
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 132
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,150
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 177
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,069,915
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,087,871
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 157,342
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 157,342
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 117,797
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,734
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,734
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 433,697
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 433,697
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,153,720
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,153,720
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 209,581
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 979,042
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,797
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 6,392
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,405
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 937,186
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 300,930
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 300,930
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 423,102
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 34,835
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,306
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 145,418
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,595
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 30,249
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,325
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,924
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 810
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,002
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 3,002
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,976,702
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,058,353
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,391,952
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 584,750
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 17,962
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63,689
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,661,678
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,288,723
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 235,712
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -3,545
D. Služby (účtová skupina 51) 417,668
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 648,141
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 464,807
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 162,886
4. Sociálne náklady (527, 528) 20,448
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,178
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 48,764
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 48,764
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,274
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,763
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 396,675
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,056,106
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31,224
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 30,000
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 30,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,072
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,072
XII. Kurzové zisky (663) 152
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 125,884
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,281
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,281
O. Kurzové straty (563) 71
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 124,532
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -94,660
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 302,015
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 92,434
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 89,848
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,586
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 209,581
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016