Vytvoriť faktúru

PERFEKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PERFEKT
IČO 00680303
DIČ 2020312074
IČ DPH SK2020312074
Dátum vzniku 01 Júla 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PERFEKT
Zimná 8
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 602 984 €
Zisk 6 183 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252493506, 0252499783, 0252499785, 0252499788, 0252621034, 0252444070
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 460,387
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 82,640
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 82,640
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 16,171
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 47,448
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 19,021
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 361,805
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 263,652
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,033
3. Výrobky (123) - /194/ 201,818
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 60,801
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 46,741
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 46,741
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,741
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 51,412
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,521
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 49,891
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,942
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16,743
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) -801
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 460,387
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 227,900
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 54,437
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 54,437
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 42,156
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,888
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,888
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 114,236
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 114,236
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,183
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 226,054
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 58,349
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 5,889
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 1,881
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 50,579
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 163,303
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 64,413
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,413
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 30,259
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,290
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,510
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 44,831
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,402
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,402
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6,433
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 785
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 5,648
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 469,014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 602,984
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 37,166
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 390,332
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 41,510
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 15,612
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 14,318
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 104,046
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 591,982
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 25,852
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 32,184
D. Služby (účtová skupina 51) 256,940
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 241,276
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 186,577
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 47,562
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,137
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,816
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,756
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,756
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4,407
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,751
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,002
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 183,962
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,963
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 880
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 880
O. Kurzové straty (563) 15
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,068
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,938
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,064
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,183
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
 • IČO:00680303 DIČ: 2020312074 IČ DPH: SK2020312074
 • Sídlo: PERFEKT, Zimná 8, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Júla 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Mázik podpredseda Líščie údolie 73 Bratislava 841 05 12.03.2016
  Mgr. Magdaléna Gocníková podpredsedníčka a riaditeľka Kazanská 44 Bratislava 821 06 28.09.2015
  Ing. Martin Drobný predseda Zimná 8 Bratislava 821 02 28.09.2015
  Ing. Matúš Matejíček člen Komárnická 14 Bratislava 821 03 26.05.2016
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.05.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Matejíček - člen predstavenstva Komárnická 14 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 26.05.2016
   13.04.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Mázik - podpredseda predstavenstva Líščie údolie 73 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.03.2016
   04.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Drobný - predseda predstavenstva Zimná 8 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 28.09.2015
   Mgr. Magdaléna Gocníková - podpredsedníčka predstavenstva a riaditeľka Kazanská 44 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 28.09.2015
   29.01.1997Nové sidlo:
   Zimná 8 Bratislava 821 02
   24.02.1994Nové obchodné meno:
   PERFEKT a.s.
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických tlačovín;
   reklamná a propagačná činnosť;
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj;
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb;
   výstavnícka činnosť súvisiaca s predmetom podnikania;
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.06.1990Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť