Vytvoriť faktúru

TATRA - ALPINE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATRA - ALPINE
IČO 00680885
DIČ 2020313185
IČ DPH SK2020313185
Dátum vzniku 16 Augusta 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TATRA - ALPINE
Trnavská cesta 66
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 199 666 €
Zisk 87 241 €
Kontaktné informácie
Email tatraalp@tatraalpine.sk
Phone(s) +421244645026, +421244453311
Fax(es) 0244456272, 0244456273
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,481,666
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 202,326
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 202,326
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 23,402
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 72,412
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 104,189
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,323
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,267,293
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 698,867
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 698,867
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,136,453
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,133,881
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,133,881
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,572
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 431,973
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,225
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 427,748
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,047
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,047
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,481,666
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,018,576
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 332,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 332,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 100,145
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 100,145
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 197,449
2. Ostatné fondy (427, 42X) 197,449
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 301,741
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 301,741
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,241
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,463,090
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 843,148
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 839,084
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 839,084
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,503
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,561
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,595,889
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,529,134
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,529,134
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,251
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,036
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,468
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 24,053
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,053
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,198,081
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,199,666
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,159,559
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 38,522
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 208
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,377
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,110,347
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,103,839
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 79,315
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -7,097
D. Služby (účtová skupina 51) 398,828
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 529,605
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 389,159
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 6,200
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 123,080
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,166
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,061
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 46,758
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 46,758
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 627
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -76,203
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,614
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 89,319
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 623,196
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23,817
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 9,884
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 501
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 501
XII. Kurzové zisky (663) 13,432
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,866
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 13,277
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
O. Kurzové straty (563) 1,545
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,044
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,951
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 92,270
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,029
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,400
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 629
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 87,241
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00680885 DIČ: 2020313185 IČ DPH: SK2020313185
 • Sídlo: TATRA - ALPINE, Trnavská cesta 66, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Augusta 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Ježík predseda ul.Planét 3 Bratislava 09.05.2012
  Ing. Tomáš Kramer člen Zadunajská cesta 3685/6 Bratislava 851 01 09.05.2012
  Martin Machura člen Villenweg 40 Wien A-1190 Rakúska republika 09.05.2012
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.06.2014Nové predmety činnosti:
   správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
   15.06.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava Vznik funkcie: 09.05.2012
   Ing. Tomáš Kramer - člen Zadunajská cesta 3685/6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 09.05.2012
   Martin Machura - člen Villenweg 40 Wien A-1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 09.05.2012
   14.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2000
   Ing. Tomáš Kramer - člen Zadunajská cesta 3685/6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.09.2002
   Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika Vznik funkcie: 19.04.2000
   20.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kramer - člen Zadunajská cesta 3685/6 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 26.09.2002
   Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika Vznik funkcie: 19.04.2000
   19.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kramer - člen Nobelovo nám. 7 Bratislava Vznik funkcie: 26.09.2002
   Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Páričkova 18 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2000
   14.01.2006Nové sidlo:
   Trnavská cesta 66 Bratislava 821 02
   13.01.2006Zrušené sidlo:
   Páričková 18 Bratislava
   14.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Kramer - člen Nobelovo nám. 7 Bratislava Vznik funkcie: 26.09.2002
   13.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr .Rudolf Zajac - člen Námestie Martina Benku 10 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2000
   13.08.2002Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s uvedeným materiálom: RTG filmy, RTG vyvolávacia technika, materiály a chemikálie pre RTG v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2000
   MUDr .Rudolf Zajac - člen Námestie Martina Benku 10 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2000
   Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Páričkova 18 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2000
   12.08.2002Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava
   MUDr .Rudolf Zajac - člen Námestie Martina Benku 10 Bratislava
   Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Páričkova 18 Bratislava
   12.03.2002Nové predmety činnosti:
   veľkodistribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok
   21.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava
   MUDr .Rudolf Zajac - člen Námestie Martina Benku 10 Bratislava
   Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Páričkova 18 Bratislava
   20.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava
   MUDr .Rudolf Zajac - člen Žarnovická 5 Bratislava
   Dr. Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Páričkova 18 Bratislava
   12.10.1995Nové predmety činnosti:
   očná optika
   10.08.1994Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   28.12.1992Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, balených trvanlivých potravín, ovocia a zeleniny, tabakových výrobkov, alkoholických a nealkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení, mäsa, mäsových výrobkov a rýb
   maloobchod s exotickým zvieratstvom, vtáctvom, akvarijnými rybkami
   prenájom motorových vozidiel, strojov, zariadení a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, vrátane elektronických zariadení na spracovanie dát.
   poradenstvo v oblasti elektronických zariadení na spracovanie dát
   dodávky a poradenské služby ohľadom programov na spracovanie dát
   automatizované spracovanie dát a databanky
   spracovanie dát a súvisiacej činnosti
   činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - správa nehnuteľností
   veľkoobchod s chemickými výrobkami a medziproduktmi rôzneho druhu (priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty v primárnej forme, chemické vlákna), s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi vývoz zberového papiera z produkcie polygrafického priemyslu
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Páričkova 18 Bratislava
   27.12.1992Zrušeny predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti novovzniknutej akciovej spoločnosti bude veľkoobchodná a maloobchodná činnosť zameraná na:
   obchodnú činnosť pri nákupe a predaji chemikálií, chemických výrobkov, strojov, zariadení, náhradných dielov a výrobkov pre textilný priemysel, výrobky výpočtovej techniky vrátane softwarov, spotrebnej elektroniky a unikátnych prístrojov hlavne pre výrobu nití, nitierského tovaru a iných textilných výrobkov, - služby v oblasti projekčnej a inžinierskej činnosti pre technický rozvoj v oblasti technológie výroby priadzí, nití a nitiarskych výrobkov vrátane služieb technického, servisného a propagačného typu v oblasti priemyselnej výroby textilného priemyslu
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha dňa 13. 9. 1990 pod č.j.: 13/8513/133/90, registr. č.: 108001933 v tomto rozsahu: 1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí. 2. Vývoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 3. Dovoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou servisu, projektovej a inžinierskej činnosti na technický rozvoj v oblasti výroby priadzí a nití a v oblasti výroby textilného priemyslu.
   vývoz a dovoz programového vybavenia počítačov
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha dňa 13. 9. 1990 pod č.j.: 13/8513/133/90, registr. č.: 108001933 v tomto rozsahu: 1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí. 2. Vývoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 3. Dovoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou servisu, projektovej a inžinierskej činnosti na technický rozvoj v oblasti výroby priadzí a nití a v oblasti výroby textilného priemyslu.
   vývoz a dovoz programového vybavenia počítačov
   doplnenie zahraničnoobchodnej činnosti: Zmenu povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 30.10.1990 pod č.j. 13/13202/133/90 registr. č.108003539 tak, že sa rozsah povolenia dopľňa o body 5., 6., ktoré znejú: 5. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí 6. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 5. rozsahu povolenia. 7.výrobná činnosť zameraná na výrobu, kovových, chemických a elektronických výrobkov a zariadení 8.sprostredkovanie a zabezpčovanie základných a doplnkových služieb domáceho a aktívneho i pasívneho cestovného ruchu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika
   16.08.1990Nové obchodné meno:
   TATRA - ALPINE a. s.
   Nové sidlo:
   Páričková 18 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Základným predmetom činnosti novovzniknutej akciovej spoločnosti bude veľkoobchodná a maloobchodná činnosť zameraná na:
   obchodnú činnosť pri nákupe a predaji chemikálií, chemických výrobkov, strojov, zariadení, náhradných dielov a výrobkov pre textilný priemysel, výrobky výpočtovej techniky vrátane softwarov, spotrebnej elektroniky a unikátnych prístrojov hlavne pre výrobu nití, nitierského tovaru a iných textilných výrobkov, - služby v oblasti projekčnej a inžinierskej činnosti pre technický rozvoj v oblasti technológie výroby priadzí, nití a nitiarskych výrobkov vrátane služieb technického, servisného a propagačného typu v oblasti priemyselnej výroby textilného priemyslu
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha dňa 13. 9. 1990 pod č.j.: 13/8513/133/90, registr. č.: 108001933 v tomto rozsahu: 1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí. 2. Vývoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 3. Dovoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou servisu, projektovej a inžinierskej činnosti na technický rozvoj v oblasti výroby priadzí a nití a v oblasti výroby textilného priemyslu.
   vývoz a dovoz programového vybavenia počítačov
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti vydalo Federálne ministerstvo zahraničného obchodu Praha dňa 13. 9. 1990 pod č.j.: 13/8513/133/90, registr. č.: 108001933 v tomto rozsahu: 1. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí v mene firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí. 2. Vývoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 3. Dovoz vecí na zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia. 4. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou servisu, projektovej a inžinierskej činnosti na technický rozvoj v oblasti výroby priadzí a nití a v oblasti výroby textilného priemyslu.
   vývoz a dovoz programového vybavenia počítačov
   doplnenie zahraničnoobchodnej činnosti: Zmenu povolenia na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 30.10.1990 pod č.j. 13/13202/133/90 registr. č.108003539 tak, že sa rozsah povolenia dopľňa o body 5., 6., ktoré znejú: 5. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom firmy na účet týchto osôb v oblasti vývozu a dovozu vecí 6. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/90 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, na uskutočňovanie ktorých sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 5. rozsahu povolenia. 7.výrobná činnosť zameraná na výrobu, kovových, chemických a elektronických výrobkov a zariadení 8.sprostredkovanie a zabezpčovanie základných a doplnkových služieb domáceho a aktívneho i pasívneho cestovného ruchu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Ježík - predseda ul.Planét 3 Bratislava
   MUDr .Rudolf Zajac - člen Žarnovická 5 Bratislava
   Dr. Martin Machura - prvý podpredseda Villenweg 40 Wien Rakúska republika