Vytvoriť faktúru

ALLMEDIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALLMEDIA
IČO 00681270
DIČ 2020352169
IČ DPH SK2020352169
Dátum vzniku 21 Júna 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALLMEDIA
Pod gaštanmi 4
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 924 405 €
Zisk 64 219 €
Kontaktné informácie
Email agylanikova@allmedia.sk
Webová stránka http://www.allmedia.sk
Mobile phone(s) +421917628970
Fax(es) 0262413041
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,065,679
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 914,793
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 19,295
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 19,295
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 895,498
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 107,323
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 688,590
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 99,316
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 269
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,143,613
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 576,584
3. Výrobky (123) - /194/ 26,029
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 550,555
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 18,643
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 18,643
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 542,458
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 506,670
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 506,670
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 35,788
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,928
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,599
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,329
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,273
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,273
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,065,679
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 382,486
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 50,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 50,000
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 272,000
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 272,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,733
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 40,794
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -44,527
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 64,219
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,654,020
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 476,936
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 20,142
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 456,794
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,100
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 2,100
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 754,583
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 476,884
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 476,884
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 100,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 49,305
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 43,950
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 55,253
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,191
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 23,699
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,199
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,500
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 396,702
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 29,173
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 11,617
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 17,556
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,926,906
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,924,405
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,544,729
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 310,362
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 27,520
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 13,605
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 267
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,922
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,825,238
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,313,348
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 380,133
D. Služby (účtová skupina 51) 203,255
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 755,979
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 545,592
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 191,973
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,414
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,071
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 71,216
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 71,216
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 87,236
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 99,167
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 999,480
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,501
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2,500
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 32,125
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 15,063
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 15,063
O. Kurzové straty (563) 5,642
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,420
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29,624
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 69,543
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,324
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,444
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 64,219
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.04.2016