Vytvoriť faktúru

Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO
IČO 00681300
DIČ 2020318256
IČ DPH SK2020318256
Dátum vzniku 01 Októbra 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO
Ivanská cesta 22
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 605 199 €
Zisk 4 345 226 €
Aktíva 64 004 529 €
Vlastný kapitál 38 174 213 €
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 57,295,673
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 46,671,878
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 118,597
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 118,597
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 46,553,281
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 18,184,426
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,508,808
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,528,598
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 331,449
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,349,573
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 713,317
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 709,791
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,526
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,904,155
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,862,151
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,075,062
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 787,089
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 42,004
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,732,101
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,019
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,724,082
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 274,222
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 274,222
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,295,673
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,097,341
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 31,777,380
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 31,777,380
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,693,907
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,248,552
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,248,552
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 32,276
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 32,276
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,345,226
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,051,459
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,629,165
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 26,917
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 503,651
12. Odložený daňový záväzok (481A) 3,098,597
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 6,655,381
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,058,988
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,000,123
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,000,123
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 438,311
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 245,156
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 941,680
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 433,718
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 33,300
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,300
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,674,625
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 146,873
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 146,873
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 25,449,749
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 26,605,199
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 25,447,470
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,034,101
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 123,628
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,725,474
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,415,505
D. Služby (účtová skupina 51) 5,375,295
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,779,303
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,313,027
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 90,923
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,920,221
4. Sociálne náklady (527, 528) 455,132
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 210,308
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,390,306
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,390,306
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,144
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 551,613
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,879,725
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,656,670
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,046
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 779
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 779
XII. Kurzové zisky (663) 1,267
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 366,817
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 360,997
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 360,997
O. Kurzové straty (563) 462
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,358
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -364,771
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,514,954
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,169,728
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 882,724
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 287,004
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,345,226
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016