Vytvoriť faktúru

MBL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MBL
IČO 00681903
DIČ 2020293066
IČ DPH SK2020293066
Dátum vzniku 02 Júla 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MBL
Pezinská 901/5
90025
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 199 574 €
Zisk -265 104 €
Kontaktné informácie
Email marcela@azsk.sk
Phone(s) 0245943938
Mobile phone(s) +421911909880, +421911909882
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,344,149
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,136,318
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,129,015
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 68,003
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 560,543
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 260,679
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 7,243
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,971
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 223,325
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 105
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 2,146
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 7,303
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 7,303
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,204,601
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 351,004
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,900
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 89,858
3. Výrobky (123) - /194/ 185,343
4. Zvieratá (124) - /195/ 64,093
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 810
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 841,701
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 812,419
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 812,419
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ -13,681
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 42,963
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,896
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,830
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,066
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,230
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,230
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,344,149
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 767,877
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 552,614
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 552,614
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,009,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,851
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,851
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 14,307
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 14,307
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -546,791
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -546,791
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -265,104
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,598,676
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,359
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,359
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,416,161
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,282,467
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,282,467
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,384
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,337
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 51,758
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 67,215
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,283
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,283
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 200,088
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -30,215
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -22,404
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) -22,404
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,154,129
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,199,574
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,139
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 768,006
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,534
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -8,613
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 35,285
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 37,843
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 335,380
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,429,702
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,111
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 400,690
D. Služby (účtová skupina 51) 122,402
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 206,049
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 146,270
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 50,425
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,354
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 35,431
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 582,626
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 582,626
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,735
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 74,658
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -230,128
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 299,148
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 627
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 627
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 20,363
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 12,092
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 12,092
O. Kurzové straty (563) 44
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,227
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,736
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -249,864
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,240
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,240
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -265,104
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00681903 DIČ: 2020293066 IČ DPH: SK2020293066
 • Sídlo: MBL, Pezinská 901/5, 90025, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Júla 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Čambál Ružová 1749/12 Ivanka pri Dunaji 02.04.1997
  Slavomír Magál Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25 02.04.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Čambál 276 307 € (50%) Ružová 1749/12 Ivanka pri Dunaji
  Slavomír Magál 276 307 € (50%) Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.03.2008Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   07.09.2007Nové predmety činnosti:
   budovanie golfových ihrísk v rozsahu voľnej živnosti
   jazda na koni
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   11.01.2006Nové sidlo:
   Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25
   10.01.2006Zrušené sidlo:
   Roľnícka 142 Bratislava 831 07
   30.10.2004Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat - koní
   Nový štatutárny orgán:
   Slavomír Magál Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 02.04.1997
   29.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   11.03.2002Nové predmety činnosti:
   požičovňa a prenájom dopravných prostriedkov, strojov a zariadení
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vo vyšších skupinách
   02.11.2000Noví spoločníci:
   Jozef Čambál Ružová 1749/12 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Pezinská 901/5 Chorvátsky Grob 900 25
   01.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   04.11.1998Noví spoločníci:
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   03.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   02.04.1997Nové sidlo:
   Roľnícka 142 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Čambál Ružová 1749/12 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   01.04.1997Zrušené sidlo:
   Fučíkova 10 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   19.05.1994Nové obchodné meno:
   MBL, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov
   ekologická činnosť a údržba zelene
   kompletizácia, prenájom a predaj filmových rekvizít
   prenájom zvierat pre filmové účely
   Noví spoločníci:
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   18.05.1994Zrušené obchodné meno:
   M B L - spol.s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   3. Výroba a predaj audiovizuálnych programov.
   4. Konzultačná a poradenská činnosť pri audiovizuálnych programoch.
   5. Prenájom pristorov, zvierat a zariadení.
   6. Poriadanie výcvikových kurzov a školení v povolených predmetoch činnosti.
   7. Ekologická činnosť.
   8. Strážna a detektívna činnosť.
   9. Nákladná autodoprava.
   10. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a zvukových záznamov.
   11. Konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestovného ruchu.
   2. Výroba, predaj a prenájom rekvizít.
   1. Zastupovanie účinkujúcich autorov poradenská činnosť pri ochrane ich práv v zmysle autorského zákona
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.07.1990Nové obchodné meno:
   M B L - spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fučíkova 10 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   3. Výroba a predaj audiovizuálnych programov.
   4. Konzultačná a poradenská činnosť pri audiovizuálnych programoch.
   5. Prenájom pristorov, zvierat a zariadení.
   6. Poriadanie výcvikových kurzov a školení v povolených predmetoch činnosti.
   7. Ekologická činnosť.
   8. Strážna a detektívna činnosť.
   9. Nákladná autodoprava.
   10. Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a zvukových záznamov.
   11. Konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti cestovného ruchu.
   2. Výroba, predaj a prenájom rekvizít.
   1. Zastupovanie účinkujúcich autorov poradenská činnosť pri ochrane ich práv v zmysle autorského zákona
   Noví spoločníci:
   Jozef Čambal Komenského 24 Ivanka pri Dunaji
   Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia