Vytvoriť faktúru

MP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MP
IČO 00682497
DIČ 2020362102
IČ DPH SK2020362102
Dátum vzniku 24 Júla 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MP
Bernolákovská 65
90028
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Tržby a výnosy 604 192 €
Zisk -49 809 €
Kontaktné informácie
Email gimmi@gimmi.sk
Phone(s) +421245943612
Fax(es) 0244459797
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 379,004
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 62,124
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,450
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,450
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 50,404
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 601
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 31,218
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18,585
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 10,270
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 10,270
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 315,375
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 27,228
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 27,228
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 196,962
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 191,428
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 191,428
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,152
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,382
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 91,185
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25,623
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 65,562
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,505
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,505
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 379,004
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -49,141
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 232,868
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -238,839
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,039
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -240,878
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -49,809
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 428,145
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,198
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,198
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 420,828
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 286,206
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 286,206
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 121,562
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,477
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,066
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,140
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 377
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,119
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,119
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 600,731
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 604,192
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 43,431
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 557,300
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 83
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,378
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 650,337
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 46,482
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 81,242
D. Služby (účtová skupina 51) 463,375
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 41,419
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 30,624
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,616
4. Sociálne náklady (527, 528) 179
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 617
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,270
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,270
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 932
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -46,145
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,632
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 786
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 786
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -784
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -46,929
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -49,809
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00682497 DIČ: 2020362102 IČ DPH: SK2020362102
 • Sídlo: MP, Bernolákovská 65, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Dátum vzniku: 24 Júla 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji 27.11.1998
  Anna Pondušová Malacká 53 Pezinok 27.11.1998
  Marie Pondušová konateľ Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 900 28 01.03.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Martin Ponduša 6 639 € (100%) Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.02.2007Nové sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 900 28
   27.02.2007Zrušené sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 915 01
   19.03.2004Nové sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 915 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marie Pondušová - konateľ Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.03.2004
   18.03.2004Zrušené sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji Skončenie funkcie: 11.07.2002
   27.11.1998Nové obchodné meno:
   MP spol. s r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Martin Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji
   Anna Pondušová Malacká 53 Pezinok
   Ing. Karol Ponduša Bernolákovská 65 Ivánka pri Dunaji Skončenie funkcie: 11.07.2002
   26.11.1998Zrušené obchodné meno:
   MP spol. s. r. o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   4. Dovoz pre vlastnú potrebu organizácie.
   3. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na bod 1 rozsahu povolenia.
   2. Dovoz a vývoz vecí v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb.
   sprostredkovania v oblasti reklamy a inzercia
   propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem vrátane organizovania ich účasti na výstavách a veľtrhoch
   poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti obchodu
   obchodného zastupovania
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou :
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 30.8.1990 pod č.j. 13/9659/133/90, reistr. č.108001489 v tomto rozsahu:
   export a import tovaru všetkého druhu /okrem takého, ktorého predaj či nákup vyžaduje osobitné povolenie/
   Zrušeny spoločníci:
   UIng. Martin Podnuša Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.04.1992Nové predmety činnosti:
   iné služby polygrafického priemyslu
   vydavateľské činnosti
   iný veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu
   maloobchod mimo riadnej predajne
   výskum trhu a verejnej mienky
   podnikateľské poradenstvo
   reklamné činnosti
   fotografické služby
   veľtrhy a zábavné parky
   sekretárske služby a preklady /vr. tlmočníckych služieb/
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   14.04.1992Zrušeny predmety činnosti:
   komplexná reklamná a agentúrna činnosť
   zastupovania v rámci obchodných rokovaní
   agentúra činnosť pre tuzemsko v oblasti obchodných podnikateľských vzťahov
   prieskum trhu a poskutovanie informácií na trhu o vývojových trendoch trhu u vybranej skupiny tovarov a výrobkov
   poradenská služba podnikateľom a prispôsobovaní výrobkov dopytu na trhu v tuzemsku
   budovanie komunikačných kanálov cez reklamu, organizovaní stretnutí, kontaktov v rámci inzercie
   poskytovanie uzatvorenia obchodných kontaktov v tuzemsku
   pomoc pri komerčných jednaniach
   vykonáva ďaľšiu činnosť podľa želania v oblasti výskumu trhu
   zabezpečovanie kúpy a predaja reklamných práv
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.07.1990Nové obchodné meno:
   MP spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   4. Dovoz pre vlastnú potrebu organizácie.
   3. Prijímanie služieb od zahraničných osôb v náväznosti na bod 1 rozsahu povolenia.
   2. Dovoz a vývoz vecí v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb.
   sprostredkovania v oblasti reklamy a inzercia
   propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem vrátane organizovania ich účasti na výstavách a veľtrhoch
   poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti obchodu
   obchodného zastupovania
   1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou :
   zahraničnoobchodná činnosť Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 30.8.1990 pod č.j. 13/9659/133/90, reistr. č.108001489 v tomto rozsahu:
   komplexná reklamná a agentúrna činnosť
   zastupovania v rámci obchodných rokovaní
   agentúra činnosť pre tuzemsko v oblasti obchodných podnikateľských vzťahov
   prieskum trhu a poskutovanie informácií na trhu o vývojových trendoch trhu u vybranej skupiny tovarov a výrobkov
   poradenská služba podnikateľom a prispôsobovaní výrobkov dopytu na trhu v tuzemsku
   budovanie komunikačných kanálov cez reklamu, organizovaní stretnutí, kontaktov v rámci inzercie
   poskytovanie uzatvorenia obchodných kontaktov v tuzemsku
   pomoc pri komerčných jednaniach
   vykonáva ďaľšiu činnosť podľa želania v oblasti výskumu trhu
   zabezpečovanie kúpy a predaja reklamných práv
   export a import tovaru všetkého druhu /okrem takého, ktorého predaj či nákup vyžaduje osobitné povolenie/
   Noví spoločníci:
   UIng. Martin Podnuša Bernolákovská 65 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia