Vytvoriť faktúru

INTEC PHARMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTEC PHARMA
IČO 00683264
DIČ 2020300568
IČ DPH SK2020300568
Dátum vzniku 17 Augusta 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTEC PHARMA
Elektrárenská 4
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 391 924 €
Zisk -59 338 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254652211, 0254652212, 0254652213, 0254777291, 0254777292, 0254777293, 0254789166, 0254789167, 0254
Fax(es) 0254777291
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,846,397
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,026
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 20,026
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,026
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,676,109
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,905,522
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,247
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,904,275
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,509,682
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,787,220
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,787,220
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 722,462
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 260,905
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,206
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 249,699
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 150,262
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 224
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 40,971
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 109,067
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,846,397
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,064,542
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,959
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,959
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 16,876
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,477
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,477
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 23,152
2. Ostatné fondy (427, 42X) 23,152
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,069,416
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,069,416
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -59,338
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,765,619
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 236,208
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 356
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 234,297
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,555
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,513,053
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,467,673
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,467,673
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,240
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,361
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,410
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,369
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,358
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,358
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,000,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 16,236
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 16,236
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,376,085
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,391,924
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,285,401
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 90,684
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,839
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,414,657
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,595,563
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 79,295
D. Služby (účtová skupina 51) 312,683
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 347,516
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 247,839
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 89,783
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,894
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,505
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,583
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,583
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 33,972
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,540
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22,733
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 388,544
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,028
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 27
XII. Kurzové zisky (663) 1,001
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,592
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 27,585
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 27,585
O. Kurzové straty (563) 526
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,481
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,564
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -58,297
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,041
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,840
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -59,338
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00683264 DIČ: 2020300568 IČ DPH: SK2020300568
 • Sídlo: INTEC PHARMA, Elektrárenská 4, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Augusta 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava 17.08.1990
  PharmDr. Darina Adamečková Hálova 14 Bratislava 851 01 04.07.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Čorňák 9 959 € (100%) H. Meličkovej 2 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.10.2010Nové sidlo:
   Elektrárenská 4 Bratislava 831 04
   18.10.2010Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 810 01
   26.06.2008Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Vasil Čorňák Haviarska 4 Košice
   22.07.2002Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 810 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   MUDr. Vasil Čorňák Haviarska 4 Košice
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava Vznik funkcie: 17.08.1990
   PharmDr. Darina Adamečková Hálova 14 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 04.07.2002
   21.07.2002Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 810 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   Ferdinand Strasser Erdbergerstr. 53/20 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   03.07.1998Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 810 01
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami a liečivami
   nákup a predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software a predaj
   prieskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   marketing
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   02.07.1998Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 16
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami a liečivami
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software a predaj
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   10.07.1995Nové obchodné meno:
   INTEC PHARMA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 16
   09.07.1995Zrušené obchodné meno:
   INTEC spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Cukrova 14 Bratislava 813 39
   30.09.1993Nové sidlo:
   Cukrova 14 Bratislava 813 39
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami a liečivami
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   Ferdinand Strasser Erdbergerstr. 53/20 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Čorňák H. Meličkovej 2 Bratislava
   29.09.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj a výroba špecializovaného hardware a tvorba príslušného sofrware elektronických zariadení
   montáž, oživovanie, zahorovanie a testovanie počítačových systémov
   vývoj a tvorba užívateľského software na zákazku právnických a fyzických osôb
   všetky ďalšie aktivity súvisiace s predmetom podnikania
   Zahranično - obchodná činnosť:
   Povolenie na zahranično - obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha, dňa 4.10.1990, č.j. 13/11115/90, reg. č. 108 002634 v tomto rozsahu:
   1/Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomeklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia.
   2/Dovoz vecí do ČSFR určených k vzužitiu vo výrobe organizácie.
   nákup, distribúcia a predaj výrobkov týkajúcich sa výrobnej činnosti spoločnosti
   poradenské služby právnickým a fyzickým osobám v oblasti obchodnej a výrobnej činnosti spoločnosti
   prostredkovanie nákupu a predaja hardware a software
   predaj, nákup priemyselného, potravinárského a drogeristického tovaru
   nákup a predaj zdravotníckej techniky a vybavenia
   distribúcia liekov a zdravotníckeho materiálu
   nákup, predaj, distribúcia veterinárnych liečiv a prípravkov
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák Žalmanova 13 Bratislava
   Ing. Jozef Sojka L. Szantoa 17 Bratislava
   Ferdinand Strasser Rauchgasse 31 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.08.1990Nové obchodné meno:
   INTEC spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj a výroba špecializovaného hardware a tvorba príslušného sofrware elektronických zariadení
   montáž, oživovanie, zahorovanie a testovanie počítačových systémov
   vývoj a tvorba užívateľského software na zákazku právnických a fyzických osôb
   všetky ďalšie aktivity súvisiace s predmetom podnikania
   Zahranično - obchodná činnosť:
   Povolenie na zahranično - obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha, dňa 4.10.1990, č.j. 13/11115/90, reg. č. 108 002634 v tomto rozsahu:
   1/Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, ktorých nomeklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhodnutia.
   2/Dovoz vecí do ČSFR určených k vzužitiu vo výrobe organizácie.
   nákup, distribúcia a predaj výrobkov týkajúcich sa výrobnej činnosti spoločnosti
   poradenské služby právnickým a fyzickým osobám v oblasti obchodnej a výrobnej činnosti spoločnosti
   prostredkovanie nákupu a predaja hardware a software
   predaj, nákup priemyselného, potravinárského a drogeristického tovaru
   nákup a predaj zdravotníckej techniky a vybavenia
   distribúcia liekov a zdravotníckeho materiálu
   nákup, predaj, distribúcia veterinárnych liečiv a prípravkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Čorňák Žalmanova 13 Bratislava
   Ing. Jozef Sojka L. Szantoa 17 Bratislava
   Ferdinand Strasser Rauchgasse 31 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia