Vytvoriť faktúru

ALEF - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALEF
IČO 00683281
DIČ 2020297103
IČ DPH SK2020297103
Dátum vzniku 21 Augusta 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALEF
Špitálska 39
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 76 272 €
Zisk 2 561 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264531362, 0264530708
Fax(es) 0264531363
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,704
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,704
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 88,089
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 78,055
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 123
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,501
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 95,793
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,194
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,898
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 19,096
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,561
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,599
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 65,597
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57,455
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 15
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,673
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,454
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 76,272
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 75,419
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 852
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 72,079
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 41,561
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,454
C. Služby (účtová skupina 51) 25,507
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 271
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 173
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,113
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,193
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,749
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 1
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 674
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 32
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 642
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -672
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,521
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,561
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00683281 DIČ: 2020297103 IČ DPH: SK2020297103
 • Sídlo: ALEF, Špitálska 39, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Augusta 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Stanislav Weinlich Kafendova 14 Bratislava 17.11.1993
  Štefan Mada Lamačská cesta 20 Bratislava 841 03 17.02.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Stanislav Weinlich 6 639 € (100%) Kafendova 14 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Štefan Mada Lamačská cesta 20 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 17.02.2003
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Weinlich Kafendova 14 Bratislava
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Weinlich Kafendova 14 Bratislava
   17.11.1993Nové sidlo:
   Špitálska 39 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Weinlich Kafendova 14 Bratislava
   16.11.1993Zrušené sidlo:
   Čs. armády 39 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   strojárska a kovospracujúca výroba
   produktívne a ostatné výrobky
   opravy a údržba výrobkov elektrotechnického a elektronického priemyslu
   výkony pri strojnom spracovaní pri nákupu a predaji
   sprostredkovanie nákupu a predaja licenčných a multilicenčných projektov a programového vybavenia
   požičovňa strojných zariadení
   výkony vedecko-tech. dokumentácie a skúšobníctva
   Zahraničnoobchodná činnosť
   Registráciu zahraničnoobchodnej činnosti vykonálo FMZO Praha rozhodnutím č.j. 13/15856/90 reg. číslo 108 005994 zo dňa 7.1.1991 v tomto rozsahu:
   1.Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, uvedených pod nomeklatúrou podľa colného sadzobníka hs 8485
   2.Dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe organizácie -obchodné služby, -nákup a predaj-výpočtovej techniky a doplnkov k nej
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.08.1990Nové obchodné meno:
   ALEF, spoločnosť s r.o.
   Nové sidlo:
   Čs. armády 39 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   strojárska a kovospracujúca výroba
   produktívne a ostatné výrobky
   opravy a údržba výrobkov elektrotechnického a elektronického priemyslu
   výkony pri strojnom spracovaní pri nákupu a predaji
   sprostredkovanie nákupu a predaja licenčných a multilicenčných projektov a programového vybavenia
   požičovňa strojných zariadení
   výkony vedecko-tech. dokumentácie a skúšobníctva
   Zahraničnoobchodná činnosť
   Registráciu zahraničnoobchodnej činnosti vykonálo FMZO Praha rozhodnutím č.j. 13/15856/90 reg. číslo 108 005994 zo dňa 7.1.1991 v tomto rozsahu:
   1.Vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby organizácie, uvedených pod nomeklatúrou podľa colného sadzobníka hs 8485
   2.Dovoz vecí do ČSFR určených na využitie vo výrobe organizácie -obchodné služby, -nákup a predaj-výpočtovej techniky a doplnkov k nej
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Weinlich Kafendova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia