Vytvoriť faktúru

SOFTEC, skrátene: SOFTEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOFTEC, skrátene: SOFTEC
IČO 00683540
DIČ 2020341268
IČ DPH SK2020341268
Dátum vzniku 29 Augusta 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOFTEC, skrátene: SOFTEC
Jarošova 1
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 868 436 €
Zisk 793 227 €
Kontaktné informácie
Email softec@softec.sk
Webová stránka http://www.softec.sk
Phone(s) +421249490000
Fax(es) 0249490103
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,118,423
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,271,570
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 484,076
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 33,194
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 301,306
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 146,004
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,572
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,787,494
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,787,494
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,513,680
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 504,539
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 504,539
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 50,701
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 697
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 697
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,284
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 41,720
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,873,412
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,167,657
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,167,657
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 147,089
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 558,620
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,085,028
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25,859
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,059,169
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 333,173
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 40,363
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 292,810
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,118,423
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,840,894
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 40,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 40,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 101,268
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,578
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,578
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,421,907
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 1,421,907
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,464,914
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,464,914
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 793,227
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,178,948
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19,835
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 17,023
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,812
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,700,316
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,689,572
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,689,572
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,000,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 277,651
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 185,257
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 524,265
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,571
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,454,321
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 231,640
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,222,681
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,476
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 98,581
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 9,261
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 6,025
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 83,295
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 14,903,275
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,868,436
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,110,767
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -353,109
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,007,013
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 103,765
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,821,699
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 163,128
D. Služby (účtová skupina 51) 5,976,281
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,074,582
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,270,334
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,671,673
4. Sociálne náklady (527, 528) 132,575
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,321
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 150,495
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 150,495
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 187,758
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 40,704
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 218,430
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,046,737
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,618,249
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34,839
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12,950
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12,950
XII. Kurzové zisky (663) 21,889
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 42,465
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 726
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 726
O. Kurzové straty (563) 23,597
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 18,142
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,626
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,039,111
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 245,884
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 261,844
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -15,960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 793,227
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.03.2016