Vytvoriť faktúru

IMOS-Systemair - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMOS-Systemair
IČO 00683868
DIČ 2020363290
IČ DPH SK2020363290
Dátum vzniku 12 Septembra 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo IMOS-Systemair
Kalinkovo 371
90043
Kalinkovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 147 377 €
Zisk 1 191 078 €
Kontaktné informácie
Email imos@imos.sk
Phone(s) 0240203111, 0240203112
Fax(es) 0245989179
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,493,006
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,489,780
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 26,391
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 26,391
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,463,389
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 723,231
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,132,699
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,141,937
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,026,754
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 438,768
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,974,975
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,381,935
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,798,098
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 259,214
3. Výrobky (123) - /194/ 318,869
4. Zvieratá (124) - /195/ 33
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,721
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 78,664
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,615
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 77,049
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,879,105
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,455,237
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,455,237
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 422,549
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,319
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 635,271
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,017
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 629,254
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 28,251
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 171
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 28,078
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,493,006
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,094,692
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 26,560
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 26,560
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 33
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 36,512
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 36,512
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,840,509
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,840,509
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,191,078
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,398,081
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 75,520
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 21,614
12. Odložený daňový záväzok (481A) 53,906
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 22,928
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 22,928
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,676,653
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,254,200
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,917,327
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,917,327
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 188,096
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 120,368
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,855
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,554
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 246,780
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 213,444
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 33,336
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,122,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 233
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 233
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,739,843
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,147,377
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 88
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 15,230,030
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 509,725
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 107,058
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 31,881
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 256,725
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,870
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,553,048
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 114
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,153,212
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -15,238
D. Služby (účtová skupina 51) 1,398,892
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,271,621
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,094,843
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,080,043
4. Sociálne náklady (527, 528) 96,735
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,820
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 436,949
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 436,949
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 209,258
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -53,814
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 141,234
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,594,329
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,341,802
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,464
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 50
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 50
XII. Kurzové zisky (663) 8,305
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3,109
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 73,620
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 36,826
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 36,826
O. Kurzové straty (563) 16,121
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 20,673
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -62,156
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,532,173
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 341,095
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 340,011
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,084
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,191,078
Dátum aktualizácie údajov: 23.11.2015