Vytvoriť faktúru

Wertheim - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Wertheim
IČO 00683990
DIČ 2020369186
IČ DPH SK2020369186
Dátum vzniku 01 Októbra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Wertheim
Kračanská cesta 49
92901
Dunajská Streda
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 991 502 €
Zisk 2 191 240 €
Kontaktné informácie
Email verwaltung@wertheim.sk
Webová stránka http://www.wertheim.sk
Phone(s) +421315913111, +421315502861, +421315900052, +421315900053, +421315900055, +421315902061, +421336905532, +421315913116
Mobile phone(s) +421903407982, +421903475425
Fax(es) 0315913190, 0336905529
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,335,727
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,528,207
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 174,059
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 18,784
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 134,375
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 20,900
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,354,148
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,295,993
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,926,592
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,239,800
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,465
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 780,144
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 107,154
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,749,037
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,060,936
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,072,352
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,263,289
3. Výrobky (123) - /194/ 1,721,337
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,958
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,381,019
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,362,556
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,362,556
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,534
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,929
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,307,082
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,981
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,286,101
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 58,483
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 8,508
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 44,975
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,335,727
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,060,660
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 79,666
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 79,666
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,401,830
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,967
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,967
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 3,319
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 10,376,638
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,376,638
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,191,240
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,272,255
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 762,226
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 465,106
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 149,701
12. Odložený daňový záväzok (481A) 147,419
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 5,277,350
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,069,002
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,384,081
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,384,081
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 350,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 435,413
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 290,737
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 608,401
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 370
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 293,356
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 293,356
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,870,321
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,812
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,812
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 65,991,502
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 67,884,701
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 273,379
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -4,063,415
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 75,216
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,821,621
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 62,685,180
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 40,684,738
D. Služby (účtová skupina 51) 8,977,251
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,750,891
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,939,767
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,483,088
4. Sociálne náklady (527, 528) 328,036
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 138,466
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,862,636
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,862,636
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 74,716
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 196,482
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,306,322
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,432,676
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 968
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 296
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 296
XII. Kurzové zisky (663) 672
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 474,132
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 425,685
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 425,685
O. Kurzové straty (563) 12,239
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 36,208
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -473,164
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,833,158
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 641,918
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 692,025
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -50,107
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,191,240
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015