Vytvoriť faktúru

MGP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MGP
IČO 00684023
DIČ 2020318289
IČ DPH SK2020318289
Dátum vzniku 27 Septembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MGP
Šustekova 2
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 915 635 €
Zisk 222 881 €
Kontaktné informácie
Email mgp@mgpslov.sk
Webová stránka http://www.mgp.cz/sk
Phone(s) +421254654841, +421254654842
Mobile phone(s) +421911789717, +421911289996
Fax(es) 0254654842
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,966,005
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 213,156
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 213,156
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 162,810
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 49,096
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 1,250
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,748,616
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 529,356
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 529,356
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 339
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 339
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 339
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,193,537
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,192,983
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,192,983
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 554
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,384
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25,384
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,233
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,233
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,966,005
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 496,583
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,410
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 746
2. Ostatné fondy (427, 42X) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 265,653
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 265,653
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 222,881
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,469,422
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 792
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 792
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,301,267
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,184,515
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,184,515
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 62,495
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,293
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,545
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,419
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 25,055
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,055
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 142,308
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,915,759
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,915,635
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,533,315
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 347,078
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,242
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,609,449
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,127,660
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 32,567
D. Služby (účtová skupina 51) 263,685
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 145,667
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 106,001
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 37,196
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,470
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,736
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,424
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,424
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,710
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 306,186
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 456,481
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 125
XII. Kurzové zisky (663) 125
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,110
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,608
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,608
O. Kurzové straty (563) 2,588
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,914
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,985
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 292,201
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 69,320
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 69,320
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 222,881
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.04.2016