Vytvoriť faktúru

Informačná technika - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Informačná technika
Stav Zrušená
IČO 00684295
DIČ 2020300513
IČ DPH SK2020300513
Dátum vzniku 20 Septembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Informačná technika
Odeská 37
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 448 770 €
Zisk -112 107 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254647321, +421254647322, +421254647323
Fax(es) 0254647322
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 505,977
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 122,206
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 122,206
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 43,816
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 78,390
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 383,073
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,432
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,432
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 10,818
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 10,818
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 307,972
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 301,508
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 301,508
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 914
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,550
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 53,851
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,374
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 52,477
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 698
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 698
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 505,977
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 489,283
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,518
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,518
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,444
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,444
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 576,428
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 857,481
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -281,053
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -112,107
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,694
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 161
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 161
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 6,622
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 6,622
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,705
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,418
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,418
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,969
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 0
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,370
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,697
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 251
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 206
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 206
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 448,770
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 103,628
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 333,362
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,780
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 546,721
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 42,203
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -4,250
D. Služby (účtová skupina 51) 39,317
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 184,045
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 108,975
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,590
4. Sociálne náklady (527, 528) 30,480
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,426
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 31,479
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 31,479
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 250,860
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -4,359
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -97,951
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,358
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 58
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 26
XII. Kurzové zisky (663) 32
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,044
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,044
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,986
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -101,937
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,170
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 965
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 9,205
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -112,107
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016