Vytvoriť faktúru

STUDIAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STUDIAL
IČO 00684414
DIČ 2020474720
IČ DPH SK2020474720
Dátum vzniku 01 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STUDIAL
Mýtna 15
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 533 738 €
Zisk -9 211 €
Kontaktné informácie
Email studial@studial.sk
Phone(s) 0244451063, 0244630927, 0244630928, 0244630929
Fax(es) 0244451063
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,039,328
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 357,902
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 87,333
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 78,369
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,964
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 270,569
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 90,637
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 179,932
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,616,642
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 46,832
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 34,391
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,441
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,094,069
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,050,394
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,050,394
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 43,675
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 71,423
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 71,423
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 404,318
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,179
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 403,139
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 64,784
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,276
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 60,508
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,039,328
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,043,459
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,327
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,038,065
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,038,065
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,211
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 988,744
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 53
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 53
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 983,060
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 139,816
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 139,816
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 798,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,910
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,506
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,302
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,026
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,631
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,631
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 7,125
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 7,125
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 601,127
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 533,738
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 527,780
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,958
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 598,413
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,807
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 242,008
D. Služby (účtová skupina 51) 211,510
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 123,633
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 89,724
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,669
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,240
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,253
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,163
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,163
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -64,675
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 66,455
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 67,389
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 66,249
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 66,249
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 644
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 644
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 496
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,923
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,919
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 58,466
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,209
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,002
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,002
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,211
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00684414 DIČ: 2020474720 IČ DPH: SK2020474720
 • Sídlo: STUDIAL, Mýtna 15, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Novembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Cvečko Lomnická 16/A Bratislava 841 10 29.01.2009
  Ing. Karol Kyselica Tŕňová 3 Bratislava 821 04 29.01.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dušan Cvečko 6 639 € (50%) Lomnická 16/A Bratislava 841 10
  Ing. Karol Kyselica 6 639 € (50%) Tŕňová 3 Bratislava 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.01.2009Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko Lomnická 16/A Bratislava 841 10
   Ing. Karol Kyselica Tŕňová 3 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Cvečko Lomnická 16/A Bratislava 841 10
   Ing. Karol Kyselica Tŕňová 3 Bratislava 821 04
   28.01.2009Zrušené sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   17.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   16.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   01.02.1995Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   31.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Darina Kučerková Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Ing. Ivan Martinča Astrová 2 Bratislava
   01.06.1993Nové sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava 811 07
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierských stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   manageering a enginering v stavebníctve, obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, (s tovarmi, na ktorý je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní)
   prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   pohostinská činnosť
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Darina Kučerková Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Ing. Ivan Martinča Astrová 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Cvečko 29. augusta 11 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   31.05.1993Zrušené sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Stavebná činnosť, výroba stavebných prvkov a predaj stavebného materiálu
   prenájom stavebných strojových zariadení, sprostredkovať a zabezpečiť služby, vrátane odborných stavbárskych tematických a jazykových kurzov, sympôzií, konferencií spolu s ubytovaním a stravovaním
   sprostredkovať kúpy, predaje a nájmy nehnuteľností, stavebných parciel, iných pozemkov, účelových stavieb, rekreačných, športových zariadení a rodinných domov
   poradenská činnosť, sprostredkovanie expertíznej a projekčnej činnosti
   vybavovanie a obstarávanie náležitostí potrebných pre investičnú činnosť
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   obchodná činnosť v oblasti periodických a neperiodických publikácií, spotrebného tovaru a potravín
   výroba drevených polotovarov a výrobkov a ich predaj
   tvorba a predaj softwaru
   Zrušeny spoločníci:
   Študenská organizácia Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Radlinského 11 Bratislava
   Ing. Dušan Cvečko Krasnoarmejcov 52 Bratislava
   Ing. Darina Kučerková Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Ing. Ivan Martinča Astrová 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.11.1990Nové obchodné meno:
   STUDIAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Stavebná činnosť, výroba stavebných prvkov a predaj stavebného materiálu
   prenájom stavebných strojových zariadení, sprostredkovať a zabezpečiť služby, vrátane odborných stavbárskych tematických a jazykových kurzov, sympôzií, konferencií spolu s ubytovaním a stravovaním
   sprostredkovať kúpy, predaje a nájmy nehnuteľností, stavebných parciel, iných pozemkov, účelových stavieb, rekreačných, športových zariadení a rodinných domov
   poradenská činnosť, sprostredkovanie expertíznej a projekčnej činnosti
   vybavovanie a obstarávanie náležitostí potrebných pre investičnú činnosť
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie
   obchodná činnosť v oblasti periodických a neperiodických publikácií, spotrebného tovaru a potravín
   výroba drevených polotovarov a výrobkov a ich predaj
   tvorba a predaj softwaru
   Noví spoločníci:
   Študenská organizácia Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Radlinského 11 Bratislava
   Ing. Dušan Cvečko Krasnoarmejcov 52 Bratislava
   Ing. Darina Kučerková Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Karol Kyselica nám. Hraničiarov 8/B Bratislava
   Ing. Ivan Martinča Astrová 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia