Vytvoriť faktúru

DOPRA - VIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOPRA - VIA
IČO 00684422
DIČ 2020316639
IČ DPH SK2020316639
Dátum vzniku 13 Decembra 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo DOPRA - VIA
Drieňová 27
82656
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 763 868 €
Zisk 23 275 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243424707, 0455391012, 0243331256, 00243331256
Mobile phone(s) 0905531038, 0905702234, 0915730274, 0918402094
Fax(es) 0243331256
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,361,626
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 254,223
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 254,223
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 29,284
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 187,283
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 409
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 37,247
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,100,521
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 61,690
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 61,690
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 127,250
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 127,250
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 127,250
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 315,806
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 295,809
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 295,809
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19,932
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,595,775
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,248
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,587,527
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,882
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,882
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,361,626
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,162,371
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 581,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 581,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 62,737
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 116,200
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 116,200
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,379,159
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,379,159
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,275
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 199,255
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 16,717
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,904
12. Odložený daňový záväzok (481A) 10,813
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 145,099
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 75,465
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,465
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 35,982
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,110
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,542
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 37,439
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 31,580
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,859
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,764,014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,763,868
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 734,212
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,021,387
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,154
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,115
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,723,531
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 674,930
D. Služby (účtová skupina 51) 479,999
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 418,973
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 309,779
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 101,344
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,850
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 22,108
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 115,025
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 82,334
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 32,691
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -58
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,554
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 40,337
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 600,670
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 146
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 146
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 146
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,036
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14,032
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,890
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,447
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,172
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,024
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -852
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,275
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.08.2016
 • IČO:00684422 DIČ: 2020316639 IČ DPH: SK2020316639
 • Sídlo: DOPRA - VIA, Drieňová 27, 82656, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Decembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miloslav Zahradník člen Hronská 5150/12 Bratislava 821 07 03.06.2009
  Ing. Dušan Mráz člen 1. mája 3 Sliač 03.03.2009
  Ing. Vladimír Poláček člen Malé nám. 8 Malacky 901 01 20.05.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Poláček - člen Malé nám. 8 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 20.05.2014
   09.08.2011Nové sidlo:
   Drieňová 27 Bratislava 826 56
   07.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Zahradník - člen Hronská 5150/12 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 03.06.2009
   Ing. Dušan Mráz - člen 1. mája 3 Sliač Vznik funkcie: 03.03.2009
   29.04.1998Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   29.05.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných inžinierskych a priemyselných stavieb
   nákup a predaj stavebného materiálu a rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel
   výroba asfaltových emulzií a úpravňa asfaltov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   13.12.1990Nové obchodné meno:
   DOPRA - VIA, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť