Vytvoriť faktúru

BZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BZ
IČO 00684473
DIČ 2020297598
IČ DPH SK2020297598
Dátum vzniku 22 Októbra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BZ
Tomášikova 50/E
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 426 722 €
Zisk -220 718 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0527885544, 0527885545, 0527885546
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,293,817
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,021,132
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,267,430
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,079,125
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,362
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 164,943
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 4,753,702
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 4,753,702
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,268,724
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,976,160
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,976,160
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 287,818
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 287,794
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 287,794
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,746
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 729
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,017
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,961
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,961
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,293,817
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,800,353
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 923
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,587,861
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,587,861
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -220,718
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,094,170
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,910,278
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 4,065,944
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 4,065,944
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 13,836,789
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 7,545
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,183,892
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 146,188
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 146,188
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,470
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,796
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,528
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,002,910
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 496,946
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 426,722
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 401,668
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,900
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,154
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 581,824
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,964
D. Služby (účtová skupina 51) 253,898
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 272,474
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 198,111
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 69,467
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,896
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,473
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,311
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,311
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 11,112
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,592
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -155,102
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 121,806
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70,224
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 70,224
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 70,224
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 134,880
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 134,187
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 134,187
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 693
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -64,656
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -219,758
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -220,718
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00684473 DIČ: 2020297598 IČ DPH: SK2020297598
 • Sídlo: BZ, Tomášikova 50/E, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Októbra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Kýška Kafendova 6 Bratislava 831 06 14.02.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. 996 € (15%) Žiarska 1 Bratislava 811 03
  Marek Zvara 5 643 € (85%) Wien 1160 Rakúska republika pobyt na území SR : Šulekova 6323/22 Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.06.2014Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   21.05.2014Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Počítačové služby
   Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Faktoring a forfaiting
   Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojeným s prenájmom
   Prenájom hnuteľných vecí
   Administratívne služby
   Činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Vedenie účtovníctva
   Reklamné a marketingové služby
   Prieskum trhu a verejnej mienky
   07.06.2011Nové sidlo:
   Tomášikova 50/E Bratislava 831 04
   06.06.2011Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   30.03.2011Noví spoločníci:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Žiarska 1 Bratislava 811 03
   29.03.2011Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc Žiarska 1 Bratislava
   18.11.2003Noví spoločníci:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc Žiarska 1 Bratislava
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 1160 Rakúska republika pobyt na území SR : Šulekova 6323/22 Bratislava 811 03
   17.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien Rakúska republika
   30.07.2001Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
   činnosť stavebného dozoru - pozemné a dopravné stavby
   14.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Peter Kýška Kafendova 6 Bratislava 831 06
   13.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Júlia Horská Sládkovičova 11 Bratislava
   06.12.1999Nový štatutárny orgán:
   Dr. Júlia Horská Sládkovičova 11 Bratislava
   05.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Júlia Horská Hornádska 20 Bratislava
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien Rakúska republika
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien Rakúska republika
   14.04.1997Noví spoločníci:
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien Rakúska republika
   13.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ludwig Breiter Marxergasse 3/21 Wien Rakúska republika
   Marek Zvara Malholtingergasse 88 Wien Rakúska republika
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   BZ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ludwig Breiter Marxergasse 3/21 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Júlia Horská Hornádska 20 Bratislava
   29.05.1994Zrušené obchodné meno:
   B Z, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Michalská 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   investovanie finančných prostriedkov do obchodu a služieb, ubytovacích a reštauračných zariadení
   stavebná činnosť, práce asanačné, údržba stavieb a ich rekonštrukcia, výstavba nových objektov
   sprostredkovateľská činosť a služby, vrátane imobílií, poradenská a konzultačná činnosť pre obchod, služby, podnikanie a strategické plánovanie, projektovanie, stavebníctvo, marketing a management
   služby v uvedených oblastiach
   Zrušeny spoločníci:
   Ludwig Breiter Marxergasse 3/21 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.10.1990Nové obchodné meno:
   B Z, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Michalská 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projekčná činnosť v rámci vykonávanej stavebnej činnosti a projektovanie na zákazku
   nákup a predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva, vrátane sprostredkovania predaja
   investovanie finančných prostriedkov do obchodu a služieb, ubytovacích a reštauračných zariadení
   stavebná činnosť, práce asanačné, údržba stavieb a ich rekonštrukcia, výstavba nových objektov
   sprostredkovateľská činosť a služby, vrátane imobílií, poradenská a konzultačná činnosť pre obchod, služby, podnikanie a strategické plánovanie, projektovanie, stavebníctvo, marketing a management
   služby v uvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ludwig Breiter Marxergasse 3/21 Wien Rakúska republika
   Marek Zvara Malholtingergasse 88 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia