Vytvoriť faktúru

INTECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTECH
IČO 00684511
DIČ 2020341939
IČ DPH SK2020341939
Dátum vzniku 26 Septembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTECH
82412
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 408 758 €
Zisk -277 271 €
Kontaktné informácie
Email sekretariat@skintech.sk
Webová stránka http://www.skintech.sk
Phone(s) +421245527355, +421245527359
Mobile phone(s) +421905668220, +421903431804
Fax(es) 0245527359
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,942,586
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 250,328
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,583
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5,583
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 57,504
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 57,504
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 187,241
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 187,241
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,673,437
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,058
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 9,058
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,219,616
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,219,386
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,219,386
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 230
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 444,763
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,765
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 442,998
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,821
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 114
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 18,707
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,942,586
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,079
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 127,866
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 127,866
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 26,203
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 26,203
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 138,281
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 138,281
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -277,271
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,927,507
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 774,056
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,179
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 744,600
12. Odložený daňový záväzok (481A) 23,277
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,088,677
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 711,544
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 711,544
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 1,081,546
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,285
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,803
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 28,468
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 245,615
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 416
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 64,774
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,914
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 43,860
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,400,776
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,408,758
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,400,776
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -289
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,271
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,683,517
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 230,751
D. Služby (účtová skupina 51) 727,438
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 704,040
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 497,298
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 184,522
4. Sociálne náklady (527, 528) 22,220
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,527
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,971
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,971
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -9,210
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -274,759
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 442,298
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,753
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 53
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 53
XII. Kurzové zisky (663) 11,700
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,434
O. Kurzové straty (563) 1,015
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,419
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 5,319
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -269,440
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,831
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,889
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 4,942
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -277,271
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017