Vytvoriť faktúru

CENEKON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CENEKON
IČO 00684759
DIČ 2020298115
IČ DPH SK2020298115
Dátum vzniku 04 Septembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CENEKON
Martinengova 3
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 499 244 €
Zisk 9 945 €
Kontaktné informácie
Email cenekon@cenekon.sk
Phone(s) 0262801076, 0262801092, 0262804274, 0262801016
Fax(es) 0262804272
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 419,940
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,004
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,004
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,004
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 122,936
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 111,000
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 111,000
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,082
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,170
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,170
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,912
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -4,146
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 0
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -4,146
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 282,000
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 282,000
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 419,940
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,355
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 35,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 35,000
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,647
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,647
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 14,763
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,763
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,945
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 355,585
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,760
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,760
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 341,293
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,994
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,994
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 225,179
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -29,369
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,561
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 120,928
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,532
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,532
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 524,445
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 499,244
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 74,817
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 10,728
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 438,899
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -25,200
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 482,185
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 35,975
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,204
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 60,045
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 356,587
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 255,284
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 87,766
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,537
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 827
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,547
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,547
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,059
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 424,220
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,198
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 0
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,198
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,197
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,862
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,917
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,917
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,945
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00684759 DIČ: 2020298115 IČ DPH: SK2020298115
 • Sídlo: CENEKON, Martinengova 3, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Septembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Čavojský Martinengova 3 Bratislava 811 04 04.09.1990
  Helena Čavojská Martinengova 3 Bratislava 811 04 19.04.2001
  Ing. Jozef Polášek Hodálova 3 Bratislava 841 04 16.12.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Čavojský 21 000 € (60%) Martinengova 3 Bratislava 811 04
  Helena Čavojská 14 000 € (40%) Martinengova 3 Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.08.2009Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod s kvetmi a doplnkovým materiálom
   03.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Dubeň Nezábudková 12 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.12.2003
   15.03.2007Nové predmety činnosti:
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, čajov, kávy, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   aranžérska činnosť
   24.02.2005Noví spoločníci:
   Helena Čavojská Martinengova 3 Bratislava 811 04
   23.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Helena Čajovská Martinengova 3 Bratislava 811 04
   11.02.2005Nové predmety činnosti:
   oceňovanie stavebných prác
   oceňovanie a hodnotenie podnikov
   10.02.2005Zrušeny predmety činnosti:
   ocenenie základných prostriedkov organizácií pre účely demonopolizácie a privatizácie
   28.01.2005Nové predmety činnosti:
   leasingová činnosť
   sprostredkovateľská, obstarávateľská, poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Helena Čajovská Martinengova 3 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Čavojský Martinengova 3 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 04.09.1990
   Helena Čavojská Martinengova 3 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 19.04.2001
   27.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Čavojská Drotárska 49 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2001
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.1990
   13.04.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Polášek Hodálova 3 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 16.12.2003
   Ing. Štefan Dubeň Nezábudková 12 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.12.2003
   12.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.2002Nové predmety činnosti:
   správa registratúry archívnej a nearchívnej povahy
   Nový štatutárny orgán:
   Helena Čavojská Drotárska 49 Bratislava Vznik funkcie: 19.04.2001
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.1990
   06.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Čavojská Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   19.04.2001Nové sidlo:
   Martinengova 3 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Helena Čavojská Drotárska 49 Bratislava
   18.04.2001Zrušené sidlo:
   Štefánikova 47 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.09.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Čavojský Martinengova 3 Bratislava 811 04
   17.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Helena Čavojská Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   29.06.1999Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť a management v stavebníctve
   vydavateľská činnosť
   organizácia seminárov a školení v uvedených oblastiach
   organizačný, ekonomický a účtovný poradca
   vedenie ekonomickej a účtovnej agendy
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing a prieskum trhu
   ekonomický výskum vo výstavbe, stavebnej výrobe a priemysle stavebných hmôt
   automatizované spracovanie údajov - zber a spracovanie štatisticko-respondentských údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   výroba a predaj informačných a expertných systémov
   služby v oblasti ekonomických agend
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   sprostredkovateľská činnosť
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v rozsahu odborov 906 a 973
   vydávanie zborníkov k prednáškam, rôznych príručiek pre praktickú aplikáciu, ako aj ďalšia publikačná činnosť vrátane ich rozširovania
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Štefan Dubeň Nezábudkova 12 Bratislava
   Ing. Ján Majer Múzejná 4 Bratislava
   Ing. Jozef Polášek Hodálova 3 Bratislava
   16.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Jozef Polášek Hodálova 3 Bratislava
   15.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Bartalský Pri kríži 1 Bratislava
   Dpt. Dušan Burdej Vážska 35 Piešťany
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Jozef Polášek Hodálova 3 Bratislava
   28.08.1997Nové sidlo:
   Štefánikova 47 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Emil Bartalský Pri kríži 1 Bratislava
   Dpt. Dušan Burdej Vážska 35 Piešťany
   Helena Čavojská Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Štefan Dubeň Nezábudkova 12 Bratislava
   Ing. Ján Majer Múzejná 4 Bratislava
   Ing. Jozef Polášek Hodálova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   27.08.1997Zrušené sidlo:
   Drotárska 49 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Adriana Arpašová Drotárska 9 Bratislava
   Ing. Emil Bartalský Krajňakova 1 Bratislava
   Dpt. Dušan Burdej Vážska 35 Piešťany
   Adriana Burdejová Vážska 35 Piešťany
   Ing. Peter Caletka Fierlingerova 18 Bratislava
   Ing. Mária Caletková Fierlingerova 18 Bratislava
   Helena Čavojská Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Štefan Dubeň Nezábudkova 12 Bratislava
   Ing. Alica Dubeňová Haburská 27 Bratislava
   Ing. Ján Chlepko Lackova 32 Bratislava
   Matilda Konečná Ladzianského 10 Bratislava
   Dpt. Vladimír Konečný Ladzianskeho 10 Bratislava
   Ing. Ján Majer Múzejná 4 Bratislava
   Ing. Eva Majerová Múzejná 4 Bratislava
   Ing. František Ondra Tupolevova 3 Bratislava
   Ing. Jozef Polášek Fabiánova 3 Bratislava
   Ing. Ferdinand Sedlák Blagoevova 20 Bratislava
   Ing. Marián Štefankovič Lachova 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.10.1993Noví spoločníci:
   Ing. Adriana Arpašová Drotárska 9 Bratislava
   Ing. Emil Bartalský Krajňakova 1 Bratislava
   Dpt. Dušan Burdej Vážska 35 Piešťany
   Ing. Peter Caletka Fierlingerova 18 Bratislava
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Štefan Dubeň Nezábudkova 12 Bratislava
   Ing. Ján Chlepko Lackova 32 Bratislava
   Dpt. Vladimír Konečný Ladzianskeho 10 Bratislava
   Ing. Ján Majer Múzejná 4 Bratislava
   Ing. František Ondra Tupolevova 3 Bratislava
   Ing. Jozef Polášek Fabiánova 3 Bratislava
   Ing. Ferdinand Sedlák Blagoevova 20 Bratislava
   Ing. Marián Štefankovič Lachova 21 Bratislava
   12.10.1993Zrušeny spoločníci:
   Dpt. Dušan Burdej Vážska 35 Piešťany
   Ing. Peter Caletka , CSc. Fierlingerova 18 Bratislava
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Štefan Dubeň Nezábudkova 12 Bratislava
   Dpt. Vladimír Konečný Ladzianskeho 10 Bratislava
   Ing. Ján Majer Múzejná 4 Bratislava
   Ing. František Ondra Tupolevova 3 Bratislava
   04.09.1990Nové obchodné meno:
   CENEKON, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drotárska 49 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   expertízy a posudky v oblasti ekonomických agend
   organizácia seminárov a školení pre vybrané skupiny pracovníkov
   analýzy efektívnosti, resp. spracovania variantných, alebo alternatívnych riešení
   inžinierska činnosť v rozsahu odborov 906 a 973
   systémové riešenia v ekonomických agendách a služby v ich praktickej aplikácii
   vydávanie zborníkov k prednáškam, rôznych pomôcok a príručiek pre prax, ako aj ďalšia publikačná činnosť; vrátane ich rozširovania
   ocenenie základných prostriedkov organizácií pre účely demonopolizácie a privatizácie
   inžinierska činnosť v rozsahu odborov 906 a 973
   vydávanie zborníkov k prednáškam, rôznych príručiek pre praktickú aplikáciu, ako aj ďalšia publikačná činnosť vrátane ich rozširovania
   Noví spoločníci:
   Dpt. Dušan Burdej Vážska 35 Piešťany
   Adriana Burdejová Vážska 35 Piešťany
   Ing. Peter Caletka , CSc. Fierlingerova 18 Bratislava
   Ing. Mária Caletková Fierlingerova 18 Bratislava
   Helena Čavojská Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Jozef Čavojský Drotárska 49 Bratislava
   Ing. Štefan Dubeň Nezábudkova 12 Bratislava
   Ing. Alica Dubeňová Haburská 27 Bratislava
   Matilda Konečná Ladzianského 10 Bratislava
   Dpt. Vladimír Konečný Ladzianskeho 10 Bratislava
   Ing. Ján Majer Múzejná 4 Bratislava
   Ing. Eva Majerová Múzejná 4 Bratislava
   Ing. František Ondra Tupolevova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia