Vytvoriť faktúru

CENEKON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno CENEKON
IČO 00684759
DIČ 2020298115
IČ DPH SK2020298115
Dátum vzniku 04 Septembra 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo CENEKON
Martinengova 3
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 592 434 €
Zisk 18 262 €
Kontaktné informácie
Email cenekon@cenekon.sk
Phone(s) 0262801076, 0262801092, 0262804274, 0262801016
Fax(es) 0262804272
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 401,996
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,460
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,460
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,460
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,794
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 31,249
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,249
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,446
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,973
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,973
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,473
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,099
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 575
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,524
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 339,742
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 339,742
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 401,996
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 82,617
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 35,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 35,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,647
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,647
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 24,708
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 24,708
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,262
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 319,379
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,404
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,404
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 304,443
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,607
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,607
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 172,459
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) -26,976
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,517
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 135,836
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,532
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,532
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 525,228
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 592,434
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 81,966
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 11,161
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 439,198
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 60,109
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 569,750
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 136,463
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,551
D. Služby (účtová skupina 51) 44,078
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 367,239
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 261,499
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 89,759
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,981
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 875
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,544
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,544
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,684
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 332,233
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,367
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,367
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,367
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,317
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,055
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,055
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,262
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2017