Vytvoriť faktúru

Würth - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Würth
IČO 00684864
DIČ 2020332534
IČ DPH SK2020332534
Dátum vzniku 17 Októbra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Würth
Pribylinská 2
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 839 498 €
Zisk 175 571 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421249201211, +421244889424, +421244884881, +421244646132, +421244373895, +421244441001, +421244373198
Fax(es) 0244441001
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,706,715
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,504,186
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 206,670
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 206,670
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,297,516
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 933,155
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 872,006
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 452,481
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 36,874
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 3,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,185,599
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,006,587
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,723
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,001,864
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 91,724
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 91,724
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,053,915
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,314,110
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,314,110
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,734,205
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,600
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,373
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,044
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28,329
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,930
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16,553
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 377
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,706,715
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,114,860
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 481,312
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 481,312
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 84,630
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 48,146
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 48,146
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,325,201
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,325,201
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 175,571
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,591,855
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 193,834
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,961
12. Odložený daňový záväzok (481A) 180,873
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 82,743
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 82,743
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,236,162
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 716,667
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 716,667
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 198,119
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 126,884
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 191,241
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,251
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 79,116
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,684
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 58,432
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,841,598
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,839,498
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,332,951
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 388,680
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 43,531
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 74,336
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,582,940
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,154,119
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 528,640
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 19,617
D. Služby (účtová skupina 51) 1,481,042
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,740,237
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,708,965
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 947,128
4. Sociálne náklady (527, 528) 84,144
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 59,559
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 450,304
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 450,304
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,894
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 39,702
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 106,826
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 256,558
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,538,213
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,100
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,062
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2,061
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 25
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,697
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
O. Kurzové straty (563) 242
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,455
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,597
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 246,961
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 71,390
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 79,913
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -8,523
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 175,571
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
 • IČO:00684864 DIČ: 2020332534 IČ DPH: SK2020332534
 • Sídlo: Würth, Pribylinská 2, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Októbra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Martina Gaislová Tupého 21/B Bratislava 831 01 01.01.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Würth International AG 481 312 € (100%) Chur 7004 Švajčiarsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.04.2012Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Martina Gaislová Malinovská 419/20 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 01.01.2012
   10.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Šebo pobyt na území SR : Farského 10/90 Bratislava Vznik funkcie: 19.07.1993
   22.06.2005Noví spoločníci:
   Würth International AG Aspermontstrasse 1 Chur 7004 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šebo pobyt na území SR : Farského 10/90 Bratislava Vznik funkcie: 19.07.1993
   21.06.2005Zrušeny spoločníci:
   WÜRTH Holding GmbH Anemonenweg 2 Ch-7004 Chur Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Šebo Farského 10/90 Bratislava
   Jozef Laister Maurer Langegasse 147 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Vlčie hrdlo-Slovbyt-OUD Javorina Bratislava
   22.06.1999Noví spoločníci:
   WÜRTH Holding GmbH Anemonenweg 2 Ch-7004 Chur Švajčiarsko
   21.06.1999Zrušeny spoločníci:
   WÜRTH Holding GmbH Anemonenweg 2 Ch-7004 Chur Švajčiarsko
   09.05.1994Noví spoločníci:
   WÜRTH Holding GmbH Anemonenweg 2 Ch-7004 Chur Švajčiarsko
   08.05.1994Zrušeny spoločníci:
   Reca Holding G.m.b.H. Wien Rakúska republika
   19.07.1993Nové obchodné meno:
   Würth spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribylinská 2 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Šebo Farského 10/90 Bratislava
   Jozef Laister Maurer Langegasse 147 Viedeň Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Vlčie hrdlo-Slovbyt-OUD Javorina Bratislava
   18.07.1993Zrušené obchodné meno:
   WÜRTH Česko-Slovensko spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Montáže a spojovacie materiály a prvky každého druhu pre použitie v kovo a drevospracujúcom priemysle a remeslách, ako napr. šróby, matice, hmoždinky, nity, zabezpečovacie prvky, upevňovacia technika, nábytkové a spojovacie kovania.
   Chemické technické výrobky ako napr. lepidlá, tmely, autolaky pre autoprávarenské účely. Rôzne náradia tlakové a pneumatické, elektrické vrtáky, lístové píly, brúsne materiály.
   Elektromateriály ako káble a izolanty a elektroinštaličný materiál.
   Skladové systémy pre uvedené výrobky ako aj regály a zásuvky a pod. uzatvárania kooperácii s výrobcami uvedených skupín, výrobkov v ČSFR.
   Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 27.11.1990, č.j.: 13/13107/133/90, reg.č.: 108004708 v tomto rozsahu: 1.Dovoz vecí,čísla colného sadzobníka 7318, 3208, 3209, 3214, 3506, 3403, 8508, 8202, 8467, 8203, 8204, 8205, 8209, 9403205 8544, 8539219. 2.Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 7318, 3506, 3403, 8508, 8202, 8467, 8203, 8204, 8205, 8209, 9403205, 8539219.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.10.1990Nové obchodné meno:
   WÜRTH Česko-Slovensko spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Montáže a spojovacie materiály a prvky každého druhu pre použitie v kovo a drevospracujúcom priemysle a remeslách, ako napr. šróby, matice, hmoždinky, nity, zabezpečovacie prvky, upevňovacia technika, nábytkové a spojovacie kovania.
   Chemické technické výrobky ako napr. lepidlá, tmely, autolaky pre autoprávarenské účely. Rôzne náradia tlakové a pneumatické, elektrické vrtáky, lístové píly, brúsne materiály.
   Elektromateriály ako káble a izolanty a elektroinštaličný materiál.
   Skladové systémy pre uvedené výrobky ako aj regály a zásuvky a pod. uzatvárania kooperácii s výrobcami uvedených skupín, výrobkov v ČSFR.
   Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 27.11.1990, č.j.: 13/13107/133/90, reg.č.: 108004708 v tomto rozsahu: 1.Dovoz vecí,čísla colného sadzobníka 7318, 3208, 3209, 3214, 3506, 3403, 8508, 8202, 8467, 8203, 8204, 8205, 8209, 9403205 8544, 8539219. 2.Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 7318, 3506, 3403, 8508, 8202, 8467, 8203, 8204, 8205, 8209, 9403205, 8539219.
   Noví spoločníci:
   Reca Holding G.m.b.H. Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia