Vytvoriť faktúru

FORTUNA SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FORTUNA SK
IČO 00684881
DIČ 2021105955
IČ DPH SK2021105955
Dátum vzniku 25 Apríla 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo FORTUNA SK
Einsteinova 23
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 168 379 366 €
Zisk 9 634 082 €
Kontaktné informácie
Email domain-admin@ifortuna.cz
Webová stránka http://www.ifortuna.sk
Phone(s) +421257884290
Fax(es) 0257884249, 0257884248
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 29,285,532
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,936,912
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 131,733
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 46,473
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,565
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 82,695
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,055,179
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 38,682
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 934,614
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 81,883
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 750,000
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 750,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,708,561
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,751
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,751
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 9,406,757
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 301,123
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 301,123
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 8,851,605
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 254,029
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,441,916
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 131,042
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,042
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 10,174,740
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 89,254
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 46,880
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,858,137
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 592,333
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,265,804
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 640,059
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 640,059
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,285,532
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,836,379
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 332,016
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 332,016
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 66,403
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,403
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -196,122
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -196,122
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,634,082
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,449,153
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 256,429
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,990
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 251,439
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 15,311
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 15,311
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 13,971,600
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,847,585
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,315,286
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,315,286
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 351,704
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 223,375
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 955,438
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,782
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 730,065
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 730,065
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,628,163
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 168,326,571
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 168,379,366
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 168,326,571
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 25,931
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,864
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 155,785,885
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,147,822
D. Služby (účtová skupina 51) 8,714,273
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,286,388
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,249,446
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,746,391
4. Sociálne náklady (527, 528) 290,551
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,509,630
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 708,305
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 708,305
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,011
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,643
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 128,416,099
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 12,593,481
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 158,464,476
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 623,653
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 45,527
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 45,527
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 578,067
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 574,508
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,559
XII. Kurzové zisky (663) 59
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 849,595
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 545,304
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 545,304
O. Kurzové straty (563) 14,835
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 289,456
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -225,942
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,367,539
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,733,457
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,746,275
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -12,818
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,634,082
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.09.2015