Vytvoriť faktúru

Tecton - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Tecton
IČO 00685089
DIČ 2020290778
IČ DPH SK2020290778
Dátum vzniku 15 Októbra 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Tecton
Mýtna 15
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 273 752 €
Zisk -25 663 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252492575, 0252497981, 0257200001, 0257200000, 0257200002, 0257200019
Fax(es) 0252497981
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 376,047
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 80,756
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 27,373
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 27,373
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 50,063
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 48,852
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,211
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,320
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,320
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 285,698
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 78,179
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 341
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 77,838
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 250
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 250
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 250
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 84,017
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 81,486
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,486
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 215
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,316
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 123,252
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,786
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 121,466
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,593
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,461
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,132
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 376,047
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 255,465
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 25,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 25,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,168
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,168
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 243,960
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 243,960
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,663
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,926
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,085
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,085
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 86,590
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 60,379
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 60,379
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,732
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,843
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,436
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 200
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,251
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,251
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 26,656
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 17,264
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 9,392
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,258,214
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,273,752
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 909,315
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 348,899
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,022
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,516
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,292,345
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 785,785
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 59,775
D. Služby (účtová skupina 51) 212,060
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 189,665
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 133,994
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 48,947
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,724
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,459
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 29,566
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 29,566
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,172
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,535
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,328
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,593
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 200,594
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 36
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 10
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 21
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,717
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 334
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 131
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 203
O. Kurzové straty (563) 97
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 133
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,153
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,681
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,274
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,389
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,389
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -25,663
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016