Vytvoriť faktúru

ALBA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALBA
IČO 00685119
DIČ 2020334833
IČ DPH SK2020334833
Dátum vzniku 20 Decembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALBA
Trnavská 5
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 115 348 €
Zisk 17 279 €
Kontaktné informácie
Email alba@alba.sk
Phone(s) 0245691567, 0434210411, 0905305172
Mobile phone(s) 0905305172
Fax(es) 0434210413
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,020,812
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,492,356
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 546,863
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 530,884
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,479
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 8,500
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 945,493
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 494,129
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 151,364
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 300,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 528,085
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 390,833
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 10,741
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,741
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,391
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 376,701
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 137,252
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,963
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 132,289
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 371
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 371
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,020,812
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 986,745
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,179
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,179
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 339
2. Ostatné fondy (427, 42X) 339
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 610,227
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 436,971
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 173,256
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 281,333
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 281,333
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,279
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,034,067
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 959,657
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 950,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,657
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 6,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 74,315
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,575
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,575
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 55,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,859
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 346
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,535
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 95
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 95
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 115,348
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 99,995
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,953
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 117,878
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,057
D. Služby (účtová skupina 51) 42,778
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 14,976
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,464
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,682
4. Sociálne náklady (527, 528) 830
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 466
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 49,841
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 49,841
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,760
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,530
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 50,160
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21,634
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 15,607
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 15,607
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6,027
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6,027
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 467
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 467
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 21,167
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,637
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,358
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,358
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,279
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00685119 DIČ: 2020334833 IČ DPH: SK2020334833
 • Sídlo: ALBA, Trnavská 5, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Decembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Mária Horváthová, . Trnavská 3 Bratislava 831 04 20.12.1990
  Dipl. Kfm. Michal Horváth Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01 28.08.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Mária Horváthová, . 40 000 € (60.3%) Trnavská 3 Bratislava 831 04
  Dipl. Kfm. Michal Horváth 26 388 € (39.7%) Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.02.2012Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením/,
   sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom strojov zariadení a technologických zariadení
   27.02.2012Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom strojov a zariadení
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   09.10.2009Noví spoločníci:
   Dipl. Kfm. Michal Horváth Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Dipl. Kfm. Michal Horváth Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 28.08.2009
   08.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kaššák Brižitská 44 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 05.09.1995
   03.10.2008Nové sidlo:
   Trnavská 5 Bratislava 831 04
   02.10.2008Zrušené sidlo:
   Vajnorská 173 Bratislava 831 04
   22.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Horváthová , . Trnavská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 20.12.1990
   Ing. Marian Kaššák Brižitská 44 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 05.09.1995
   21.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Horváthová , . Trnavská 3 Bratislava 831 04
   Ing. Marian Kaššák Brižitská 44 Bratislava
   26.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Mária Horváthová , . Trnavská 3 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Horváthová , . Trnavská 3 Bratislava 831 04
   25.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Horváthová , . Budyšínska 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Horváthová Budyšínska 18 Bratislava
   31.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Mária Horváthová , . Budyšínska 18 Bratislava
   30.05.2001Zrušeny spoločníci:
   B.E.M., a.s. IČO: 35 752 467 Michalská 7 Bratislava
   Ing. Mária Horváthová , . Budyšínska 18 Bratislava
   22.12.2000Nové sidlo:
   Vajnorská 173 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   B.E.M., a.s. IČO: 35 752 467 Michalská 7 Bratislava
   21.12.2000Zrušené sidlo:
   Osadná 8 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   B.E.M., a.s. IČO: 00 680 958 Michalská 7 Bratislava
   25.10.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výkonu služieb
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   staviteľ
   tlmočenie a preklady, s výnimkou úkonov, ktoré sú podkladom pre právny úkon resp. konanie pred štatánymi orgánmi a s výnimkou prekladov diel v zmysle autorského zákona
   podnikateľské poradenstvo, v rozsahu voľnej živnosti
   predaj a sprostredkovanie predaja nových a ojazdených áut, predaj náhradných dielov k automobilom a autopríslušenstva
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
   prenájom strojov a zariadení
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   B.E.M., a.s. IČO: 00 680 958 Michalská 7 Bratislava
   24.10.1999Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   staviteľ
   tlmočenie a preklady, s výnimkou úkonov, ktoré sú podkladom pre právny úkon resp. konanie pred štátnymi orgánmi a s výnimkou prekladov diel v zmysle autorského zákona
   podnikateľské poradenstvo,v rozsahu voľnej živnosti
   predaj a sprostredkovanie predaja nových a ojazdených áut, predaj náhradných dielov k automobilom a autopríslušenstva
   prenájom motorových vozidiel
   údržba a oprava motorových vozidiel, oprava karosérií, klampiarstvo
   Zrušeny spoločníci:
   B.E.M., s r.o. IČO: 00 680 958 Osadná 8 Bratislava
   26.03.1999Noví spoločníci:
   B.E.M., s r.o. IČO: 00 680 958 Osadná 8 Bratislava
   Ing. Mária Horváthová , . Budyšínska 18 Bratislava
   25.03.1999Zrušeny spoločníci:
   B.E.M., s r.o. IČO: 00 680 958 Osadná 8 Bratislava
   Ing. Mária Horváthová , . Budyšínska 18 Bratislava
   15.11.1995Nové predmety činnosti:
   tlmočenie a preklady, s výnimkou úkonov, ktoré sú podkladom pre právny úkon resp. konanie pred štátnymi orgánmi a s výnimkou prekladov diel v zmysle autorského zákona
   podnikateľské poradenstvo,v rozsahu voľnej živnosti
   predaj a sprostredkovanie predaja nových a ojazdených áut, predaj náhradných dielov k automobilom a autopríslušenstva
   prenájom motorových vozidiel
   údržba a oprava motorových vozidiel, oprava karosérií, klampiarstvo
   Noví spoločníci:
   B.E.M., s r.o. IČO: 00 680 958 Osadná 8 Bratislava
   Ing. Mária Horváthová , . Budyšínska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Horváthová Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Marian Kaššák Brižitská 44 Bratislava
   14.11.1995Zrušeny spoločníci:
   B.E.M., s r.o. Osadná 8 Bratislava
   Ing. Mária Horváthová , CSc. Budyšínska 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Larisa Dubovská Mesačná 5 Bratislava
   Ing. Mária Horváthová Budyšínska 18 Bratislava
   04.10.1994Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   staviteľ
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Horváthová Budyšínska 18 Bratislava
   03.10.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Horváthová , CSc. Budyšínska 18 Bratislava
   25.10.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   Noví spoločníci:
   B.E.M., s r.o. Osadná 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Larisa Dubovská Mesačná 5 Bratislava
   Ing. Mária Horváthová , CSc. Budyšínska 18 Bratislava
   24.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie obchodných a technických služieb, consultingu a sprostredkovanie a realizácia výmeny tovarov
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Jagoda Poloncová Brečtanova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.04.1992Nové sidlo:
   Osadná 8 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   JUDr. Jagoda Poloncová Brečtanova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.04.1992Zrušené sidlo:
   Osadná 8 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Polonec Brečtanova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.12.1990Nové obchodné meno:
   ALBA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Osadná 8 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie obchodných a technických služieb, consultingu a sprostredkovanie a realizácia výmeny tovarov
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Horváthová , CSc. Budyšínska 18 Bratislava
   Ing. Milan Polonec Brečtanova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia