Vytvoriť faktúru

P E R E X - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno P E R E X
IČO 00685313
DIČ 2020459144
IČ DPH SK2020459144
Dátum vzniku 18 Októbra 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo P E R E X
Trnavská cesta 39/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 075 061 €
Zisk -1 270 978 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249596101, 0249596613
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,535,917
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 475,667
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 410,799
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 214,586
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 117,191
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 79,022
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 64,868
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 50,925
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 13,943
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,036,491
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 26,156
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 23,097
3. Výrobky (123) - /194/ 3,006
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 53
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,003,816
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 982,575
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 982,575
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,241
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,519
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,174
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,345
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 23,759
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 23,759
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,535,917
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -674,226
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,553,828
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,553,828
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,490,360
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,303
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,303
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 54,502
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 54,502
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,509,241
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,509,241
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,270,978
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,200,008
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 132,394
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 112,859
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 112,859
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 19,517
12. Odložený daňový záväzok (481A) 18
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,479,089
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,156,566
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,156,566
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 171,416
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 108,519
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,178
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 410
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 190,950
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 26,567
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 164,383
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 397,575
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,135
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 10,135
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,075,061
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,075,061
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 16,362
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4,140,747
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,904,485
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,913
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,160
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,220
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,314,343
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 10,313
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 770,207
D. Služby (účtová skupina 51) 5,697,329
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,442,704
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,507,930
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 859,025
4. Sociálne náklady (527, 528) 75,749
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,539
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 155,968
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 155,968
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 46,491
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 182,792
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,239,282
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,581,832
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,566
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 22,820
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 10,975
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 11,845
O. Kurzové straty (563) 75
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,671
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -28,563
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,267,845
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,133
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 253
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,270,978
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00685313 DIČ: 2020459144 IČ DPH: SK2020459144
 • Sídlo: P E R E X, Trnavská cesta 39/A, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Októbra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Nora Slišková člen Vajnorská 51 Bratislava 831 04 23.06.2010
  Ing. Emília Fullová člen Hlboká cesta 1849/1 Šamorín 931 01 12.11.2010
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivona Matulik - predseda predstavenstva Medená 111/33 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 12.11.2010
   01.04.2011Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   23.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Fullová - člen predstavenstva Hlboká cesta 1849/1 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 12.11.2010
   Ivona Matulik - predseda predstavenstva Medená 111/33 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 12.11.2010
   22.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Biermann - predseda predstavenstva Vančurova 49 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.06.2010
   01.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Nora Slišková - člen predstavenstva Vajnorská 51 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 23.06.2010
   Ing. Karol Biermann - predseda predstavenstva Vančurova 49 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.06.2010
   30.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Peter Kubík - predseda predstavenstva Družstevná 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.02.2010
   30.03.2010Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Peter Kubík - predseda predstavenstva Družstevná 2 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 26.02.2010
   29.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Csaba Bozsaky - člen predstavenstva Újvilág u. 1 Györ 9022 Maďarská republika Vznik funkcie: 31.07.2006
   Martyn John Hindley The Barn, Wield Grange, Upper Wield, Arlesford Hampshire SO24 9RT Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 31.07.2006
   Mgr. Dalibor Jakuš - člen Mierová 756/18 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 01.03.2008
   Ing. Miroslav Nemček - podpredseda predstavenstva Černyševského 31 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.01.2010
   Michael Paul Pelosi Bramerton Street 33 London SW3 5JS United Kingdom Vznik funkcie: 31.07.2006
   István Szammer - predseda predstavenstva Szent Vid u. 6 Györ 9022 Maďarská republika Vznik funkcie: 15.01.2010
   13.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Nemček - podpredseda predstavenstva Černyševského 31 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.01.2010
   12.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Nemček - člen predstavenstva Černyševského 31 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.01.2010
   05.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Nemček - člen predstavenstva Černyševského 31 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 15.01.2010
   István Szammer - predseda predstavenstva Szent Vid u. 6 Györ 9022 Maďarská republika Vznik funkcie: 15.01.2010
   04.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Oto Lanc - predseda predstavenstva Ulica na Štrande 1470/15 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 31.07.2006
   István Szammer - člen predstavenstva Szent Vid u. 6 Györ 9022 Maďarská republika Vznik funkcie: 31.07.2006
   12.05.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Petr Šabata - člen Náměstí Jiřího z Lobkovic 9 Praha 3 - Vinohrady 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.03.2008
   13.01.2009Nový štatutárny orgán:
   Petr Šabata - člen Náměstí Jiřího z Lobkovic 9 Praha 3 - Vinohrady 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.03.2008
   12.01.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Šabata - člen Náměstí Jiřího z Lobkovic 9 Praha 3 - Vinohrady 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.03.2008
   15.03.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Dalibor Jakuš - člen Mierová 756/18 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 01.03.2008
   Peter Šabata - člen Náměstí Jiřího z Lobkovic 9 Praha 3 - Vinohrady 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.03.2008
   26.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Martyn John Hindley The Barn, Wield Grange, Upper Wield, Arlesford Hampshire SO24 9RT Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 31.07.2006
   Michael Paul Pelosi Bramerton Street 33 London SW3 5JS United Kingdom Vznik funkcie: 31.07.2006
   05.08.2006Nový štatutárny orgán:
   Csaba Bozsaky - člen predstavenstva Újvilág u. 1 Györ 9022 Maďarská republika Vznik funkcie: 31.07.2006
   Oto Lanc - predseda predstavenstva Ulica na Štrande 1470/15 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 31.07.2006
   István Szammer - člen predstavenstva Szent Vid u. 6 Györ 9022 Maďarská republika Vznik funkcie: 31.07.2006
   04.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Mačinga - člen predstavenstva Rozvodná 3200/11 Bratislava III 831 01
   Ing. Adriana Matysová - predsedníčka predstavenstva Líčšie Nivy 2 Bratislava
   Nora Slišková - člen predstavenstva Vajnorská 51 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 18.11.2002
   Ing. Ľubomír Žitňan - člen Kasendova 24 Bratislava
   Petr Šabata - člen predstavenstva Chvojenecká 604 Praha 517 12 Česká republika Vznik funkcie: 03.07.2001
   17.07.2004Nové sidlo:
   Trnavská cesta 39/A Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   16.07.2004Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   08.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Mačinga - člen predstavenstva Rozvodná 3200/11 Bratislava III 831 01
   Nora Slišková - člen predstavenstva Vajnorská 51 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 18.11.2002
   07.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Jacqueline Korbelová - člen predstavenstva Milana Marečka 22 Bratislava
   Ing. Peter Mačinga - člen Košická 43/A Bratislava
   Ing. Tatiana Repková - podpredsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Beskydská 12 Bratislava I. 811 05 Vznik funkcie: 03.07.2001
   17.12.2002Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
   zhotovovanie www stránok
   výroba a distribúcia nosičov údajov pre elektronické média
   poradenská činnosť v oblasti vydávania periodickej a neperiodickej tlače
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Repková - podpredsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Beskydská 12 Bratislava I. 811 05 Vznik funkcie: 03.07.2001
   Petr Šabata - člen predstavenstva Chvojenecká 604 Praha 517 12 Česká republika Vznik funkcie: 03.07.2001
   16.12.2002Zrušeny predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť spojená s distribúciou a obchodnou činnosťou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Pavol Minárik - podpredseda predstavenstva Dudvážska 39 Bratislava
   14.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Jacqueline Korbelová - člen predstavenstva Milana Marečka 22 Bratislava
   13.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Jelínek - člen Sokolíková 19 Bratislava
   23.08.1999Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod, veľkoobchod)
   12.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adriana Matysová - predsedníčka predstavenstva Líčšie Nivy 2 Bratislava
   PhDr. Pavol Minárik - podpredseda predstavenstva Dudvážska 39 Bratislava
   11.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Balog - podpredseda a gene-rálny riaditeľ Pražská 12 Košice
   Ing. Vladimír Dvonka - člen Komárnická 50 Bratislava
   Ing. Adriana Matysová - predsedníčka Líčšie Nivy 2 Bratislava
   PhDr. Pavol Minárik - člen Dudvážska 39 Bratislava
   14.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Dvonka - člen Komárnická 50 Bratislava
   Ing. Igor Jelínek - člen Sokolíková 19 Bratislava
   Ing. Peter Mačinga - člen Košická 43/A Bratislava
   13.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Vladimír Drozda , CSc., - člen Hany Meličkovej 22 Bratislava
   24.01.1997Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   automatizované spracovanie údajov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karol Balog - podpredseda a gene-rálny riaditeľ Pražská 12 Košice
   PhDr. Vladimír Drozda , CSc., - člen Hany Meličkovej 22 Bratislava
   Ing. Adriana Matysová - predsedníčka Líčšie Nivy 2 Bratislava
   PhDr. Pavol Minárik - člen Dudvážska 39 Bratislava
   Ing. Ľubomír Žitňan - člen Kasendova 24 Bratislava
   23.01.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Dvonka - člen Komárnická 50 Bratislava
   Vladimír Jancura , CSc. - člen Mlynarovičova 15 Bratislava
   PhDr. Jozef Krško - člen Palkovičova 10 Bratislava
   PhDr. Marián Leško - člen Šintavská 14 Bratislava
   Július Lörincz Lipského 4 Bratislava
   Ing. Adriana Matysová - člen Líščie Nivy 2 Bratislava
   PhDr. Emil Polák - podpredseda Mlynarovičova 13 Bratislava
   PhDr. Eduard Šebo - predseda Komenského 2 Modra
   Ing. Juraj Široký - člen Priekopnícka 30 Bratislava
   13.07.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Dvonka - člen Komárnická 50 Bratislava
   Vladimír Jancura , CSc. - člen Mlynarovičova 15 Bratislava
   PhDr. Jozef Krško - člen Palkovičova 10 Bratislava
   PhDr. Marián Leško - člen Šintavská 14 Bratislava
   Július Lörincz Lipského 4 Bratislava
   Ing. Adriana Matysová - člen Líščie Nivy 2 Bratislava
   PhDr. Emil Polák - podpredseda Mlynarovičova 13 Bratislava
   PhDr. Eduard Šebo - predseda Komenského 2 Modra
   Ing. Juraj Široký - člen Priekopnícka 30 Bratislava
   12.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Bulák Toryska 5 Bratislava
   Ing. Vladimír Dvonka - člen Komárnická 50 Bratislava
   PhDr. Jozef Krško - predseda Palkovičova 10 Bratislava
   RhDr. Marián Leško Šintavská 14 Bratislava
   Július Löricz Lipského 4 Bratislava
   Ján Sedlák Mamateyova 1 Bratislava
   Jozef Šupšák Fosterova 7 Bratislava
   07.12.1992Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 810 11
   Nové predmety činnosti:
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   vydavateľská činnosť spojená s distribúciou a obchodnou činnosťou
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Sedlák Mamateyova 1 Bratislava
   06.12.1992Zrušené sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Spravodajská a redakčná činnosť a príprava tlačovín, vrátane pôsobenia spravodajcov v zahraničí.
   2/ Vydávanie, výroba a rozširovanie periodických a neperiodických tlačovín a ďaľších polygrafických výrobkov, ob- chodná realizácia vlastnej produkcie prostredníctvom obchodných organizácií i vlastnými odbytovými cestami.
   3/ Propagačná činnosť na zabezpečenie odbytu a rozširovanie vlastnej produkcie a ostatných činností podniku, poskytovanie propagačných služieb a výroba propagačných predmetov
   4/ Príjem, spracovanie, sprostredkovanie a publikovanie inzercie.
   5/ Podnikateľská činnosť, ktorá súvisí s vymedzeným základným predmetom činnosti a s využívaním kapacít spoločnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ružena Wagnerová M.Chuťkovej 1 Bratislava
   18.10.1990Nové obchodné meno:
   P E R E X , a. s.
   Nové sidlo:
   Martanovičova 25 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   1/ Spravodajská a redakčná činnosť a príprava tlačovín, vrátane pôsobenia spravodajcov v zahraničí.
   2/ Vydávanie, výroba a rozširovanie periodických a neperiodických tlačovín a ďaľších polygrafických výrobkov, ob- chodná realizácia vlastnej produkcie prostredníctvom obchodných organizácií i vlastnými odbytovými cestami.
   3/ Propagačná činnosť na zabezpečenie odbytu a rozširovanie vlastnej produkcie a ostatných činností podniku, poskytovanie propagačných služieb a výroba propagačných predmetov
   4/ Príjem, spracovanie, sprostredkovanie a publikovanie inzercie.
   5/ Podnikateľská činnosť, ktorá súvisí s vymedzeným základným predmetom činnosti a s využívaním kapacít spoločnosti.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Bulák Toryska 5 Bratislava
   Ing. Vladimír Dvonka - člen Komárnická 50 Bratislava
   PhDr. Jozef Krško - predseda Palkovičova 10 Bratislava
   RhDr. Marián Leško Šintavská 14 Bratislava
   Július Löricz Lipského 4 Bratislava
   Jozef Šupšák Fosterova 7 Bratislava
   Ing. Ružena Wagnerová M.Chuťkovej 1 Bratislava