Vytvoriť faktúru

ICT ISTROCONTI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ICT ISTROCONTI
IČO 00685321
DIČ 2020411162
IČ DPH SK2020411162
Dátum vzniku 03 Januára 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ICT ISTROCONTI
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 088 739 €
Zisk 70 912 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254433191, +421254433192, +421254433193
Mobile phone(s) +421902309953, +421903970802
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,907,399
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 11,373,270
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,457,237
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,112,060
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,257,282
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,196
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,468
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 52,231
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,916,033
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,480,734
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 311,026
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 124,273
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,527,177
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 653,680
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 563,439
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 563,439
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 90,241
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,751,217
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,441,995
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,441,995
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 91,800
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 217,422
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 122,280
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 464
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 121,816
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,952
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,671
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 278
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,907,399
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,034,153
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 664,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 664,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 133,467
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 133,467
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 4,563,680
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 4,317,049
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 246,631
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,602,094
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,602,094
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 70,912
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,655,254
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,081,273
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,512,444
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,929
12. Odložený daňový záväzok (481A) 566,900
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 627,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 739,992
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 50,642
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,642
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 631,395
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 30,190
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,689
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,076
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 93,686
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,452
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 70,234
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 113,303
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 217,992
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 178
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 189,544
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 28,270
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,078,555
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,088,739
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,078,555
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,248
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,936
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,170,173
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 48,418
D. Služby (účtová skupina 51) 431,768
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 388,408
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 299,555
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 83,101
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,752
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,874
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 237,116
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 237,116
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,658
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 39,931
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -81,434
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 598,369
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 206,833
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 188,156
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 188,156
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18,677
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 18,677
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 70,107
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 69,112
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 69,112
O. Kurzové straty (563) 40
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 955
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 136,726
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 55,292
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -15,620
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,883
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -18,503
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 70,912
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.11.2016