Vytvoriť faktúru

BSP SOFTWAREDISTRIBUTION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BSP SOFTWAREDISTRIBUTION
IČO 00685399
DIČ 2020297950
IČ DPH SK2020297950
Dátum vzniku 24 Októbra 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo BSP SOFTWAREDISTRIBUTION
K Železnej studienke 27
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 39 699 111 €
Zisk 4 394 714 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254430017, 0254430028, 0254433746, 0220903500
Fax(es) 0254777638
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,445,637
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,299,207
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 13,750
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 13,750
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,828,887
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 736,026
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,720,702
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 371,762
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 397
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 456,570
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 456,570
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,053,358
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,044,793
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,044,793
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,970,868
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,546,770
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,065
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,526,705
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,161,937
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 569
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,261,592
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,697
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,201
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36,496
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 93,072
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 15,163
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 77,909
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,445,637
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,382,973
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 498,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 498,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 21,683
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 99,600
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 99,600
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 366,076
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 366,076
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,900
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,900
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,394,714
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,882,080
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 107,426
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 25,364
12. Odložený daňový záväzok (481A) 82,062
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,224,465
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,508,923
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,725,576
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 303,385
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,422,191
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 55,664
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,092,582
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 28,159
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,992,564
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 614,378
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 41,266
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 41,266
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 180,584
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 174,984
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 5,600
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 39,394,689
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 39,699,111
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 27,208,497
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,186,192
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 36,417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 268,005
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,931,096
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 22,442,237
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 260,099
D. Služby (účtová skupina 51) 5,741,472
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,017,914
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 386,960
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 4,400,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 182,966
4. Sociálne náklady (527, 528) 47,988
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 37,827
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 446,252
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 446,252
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 26,985
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -46,953
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,263
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,768,015
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,950,881
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 111,847
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 98,083
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 98,083
XII. Kurzové zisky (663) 12,876
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 888
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 98,816
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 37,286
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 37,286
O. Kurzové straty (563) 29,624
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 31,906
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 13,031
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,781,046
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,386,332
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,369,022
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 17,310
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,394,714
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016