Vytvoriť faktúru

Regotrans - Rittmeyer - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Regotrans - Rittmeyer
IČO 00685780
DIČ 2020294980
IČ DPH SK2020294980
Dátum vzniku 21 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Regotrans - Rittmeyer
Pluhová 2
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 785 318 €
Zisk 67 711 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.regotrans.sk;http://www.regotrans-rittmeyer.sk
Phone(s) +421244371766, +421244461612, +421244461478, +421244461641, +421556222716, +421244632884, +421244632885, +421244632886
Fax(es) 0244461478
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,303,706
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 95,098
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 77,335
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 77,335
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 17,763
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 17,763
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,206,050
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 24,202
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 20,522
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,680
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 155,273
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 148,871
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,412
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,459
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 679
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 5,723
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,021,202
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,955,566
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,955,566
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 19,740
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 38,143
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 265
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,488
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,373
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,425
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,948
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,558
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,558
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,303,706
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 349,965
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,228
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,228
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 160,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,012
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,012
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 80,014
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 80,014
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 67,711
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,953,741
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 46,243
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 35,803
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,440
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,724,608
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,403,169
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,403,169
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 95,275
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 40,801
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 31,024
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 117,403
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 36,936
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 44,112
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 44,112
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 138,778
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,782,224
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,785,318
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,758,905
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 3,680
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 14,965
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,768
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,700,705
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 998,888
D. Služby (účtová skupina 51) 1,783,801
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 844,851
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 643,173
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 177,900
4. Sociálne náklady (527, 528) 23,778
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,229
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,505
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,505
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,407
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -15,231
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 55,255
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 84,613
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 979,896
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 586
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 585
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,357
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,627
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,627
O. Kurzové straty (563) 1,493
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,237
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,771
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 71,842
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,131
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,970
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,839
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 67,711
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.07.2016