Vytvoriť faktúru

Messer Tatragas - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Messer Tatragas
IČO 00685852
DIČ 2020293220
IČ DPH SK2020293220
Dátum vzniku 03 Decembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Messer Tatragas
Chalúpkova 9
81944
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 501 560 €
Zisk 2 437 997 €
Kontaktné informácie
Email info.sk@messergroup.com
Phone(s) 0517597110, 0556737945, 0850111221, 0250254111, 50254111
Fax(es) 0556421504, 0250254112
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 25,499,113
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18,816,839
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 11,256,759
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 20,987
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 11,206,667
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 29,105
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,560,080
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 146,294
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,018,293
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,601,198
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 535,295
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 259,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,638,499
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 390,335
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,980
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 379,285
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 1,070
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41,976
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,976
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 21,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,015,775
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,877,655
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 346,497
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,531,158
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 73,362
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,471
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 61,287
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,190,413
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 24,813
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,165,600
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 43,775
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 43,775
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,499,113
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,944,679
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,983,269
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,983,269
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,397
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 398,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 398,328
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 122,688
2. Ostatné fondy (427, 42X) 122,688
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,437,997
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,410,910
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15,114
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 15,114
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 179,501
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 179,501
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,069,115
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,120,425
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,095,549
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,024,876
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 13,500,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 155,707
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 110,249
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 182,079
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 655
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,147,180
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 689,180
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 458,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 143,524
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 371
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 143,153
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,503,402
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,501,560
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,366,351
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4,853,019
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,666,407
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,163,850
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 50,646
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 401,287
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,674,195
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,867,451
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,031,899
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 27,000
D. Služby (účtová skupina 51) 8,842,807
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,619,159
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,663,480
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 824,642
4. Sociálne náklady (527, 528) 131,037
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 64,332
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,882,532
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,882,532
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 105
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 211,812
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 127,098
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,827,365
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,280,470
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,841
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 965
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 179
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 179
XII. Kurzové zisky (663) 697
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 656,311
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 2,126
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 641,862
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 641,862
O. Kurzové straty (563) 3,834
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,489
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -654,470
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,172,895
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 734,898
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 754,760
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -19,862
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,437,997
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2015