Vytvoriť faktúru

E L T E R M - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno E L T E R M
IČO 00686085
DIČ 2020342126
IČ DPH SK2020342126
Dátum vzniku 22 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E L T E R M
Závadská 6
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 925 804 €
Zisk 45 199 €
Kontaktné informácie
Email elterm@elterm.sk
Phone(s) 0336422124, 0336422539
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,700,428
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 937,488
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,419
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,419
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 118,984
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,975
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 74,928
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,081
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 815,085
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 331,825
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 483,260
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 757,374
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 306,173
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 215,587
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 25,869
3. Výrobky (123) - /194/ 64,717
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 25,293
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 25,293
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,293
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 185,138
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 180,828
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,828
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,310
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 240,770
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,218
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 230,552
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,566
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,436
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 3,130
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,700,428
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,465,846
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,958
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,958
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 15,958
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 15,958
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,394,731
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,394,731
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 45,199
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 234,582
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,932
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,932
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 227,307
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,644
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,644
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 195,409
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,807
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,425
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,716
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,306
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,343
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,343
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 956,055
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 925,804
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 399,246
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 518,846
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -9,948
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17,660
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 889,083
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 293,374
D. Služby (účtová skupina 51) 197,734
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 371,279
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 269,522
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 88,370
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,387
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,795
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,346
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,346
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,047
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,508
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,721
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 417,036
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 21,358
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20,300
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20,300
XII. Kurzové zisky (663) 3
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 1,055
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,534
O. Kurzové straty (563) 42
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,492
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 17,824
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 54,545
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,346
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,346
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 45,199
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00686085 DIČ: 2020342126 IČ DPH: SK2020342126
 • Sídlo: E L T E R M, Závadská 6, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Novembra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vendelín Kukučka riaditeľ Závadská 6 Bratislava 21.06.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vendelín Kukučka 3 120 € (31.3%) Závadská 6 Bratislava
  Marian Gelinger 1 328 € (13.3%) Malacky 901 01
  Ing. Jozef Jendrišák 5 510 € (55.3%) Bachfeld 6 Lampertheim 686 23 SRN
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vendelín Kukučka Závadská 6 Bratislava 831 06
   Marian Gelinger Kalista Orgoňa 11 Malacky 901 01
   Ing. Jozef Jendrišák Bachfeld 6 Lampertheim 686 23 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vendelín Kukučka - riaditeľ Závadská 6 Bratislava
   20.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Marian Gelinger Š. Majora 11 Malacky
   Ing. Vendelín Kukučka Závadská 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jendrišák Landwehrstrasse 14 Mannheim 6800 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vendelín Kukučka - riaditeľ Závadská 6 Bratislava
   28.05.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   projektovanie, výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení, strojov, prístrojov, výrobkov spotrebnej a priemyselnej elektroniky
   výroba, montáž a opravy vykurovacích a vzduchotechnických zariadení
   konštrukcia a výroba kovových výrobkov a zariadení
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vendelín Kukučka - riaditeľ Závadská 6 Bratislava
   27.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, kúpa a predaj tovaru priemyselného a spotrebného charakteru
   sprostredkovacia, kooperačná a obchodnoservisná činnosť súvisiaca s realizáciou výroby a montáže týchto prác
   vývojové a konštrukčné práce, priemyselná projekčná činnosť, marketing, poskytovanie služieb a poradenská a školiaca činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.11.1990Nové obchodné meno:
   E L T E R M, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Závadská 6 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, kúpa a predaj tovaru priemyselného a spotrebného charakteru
   sprostredkovacia, kooperačná a obchodnoservisná činnosť súvisiaca s realizáciou výroby a montáže týchto prác
   vývojové a konštrukčné práce, priemyselná projekčná činnosť, marketing, poskytovanie služieb a poradenská a školiaca činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
   Noví spoločníci:
   Marian Gelinger Š. Majora 11 Malacky
   Ing. Vendelín Kukučka Závadská 6 Bratislava
   Ing. Jozef Jendrišák Landwehrstrasse 14 Mannheim 6800 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia