Vytvoriť faktúru

ULYSSES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ULYSSES
IČO 00686441
DIČ 2020332270
IČ DPH SK2020332270
Dátum vzniku 02 Augusta 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ULYSSES
Tupého 19
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 295 766 €
Zisk -82 966 €
Kontaktné informácie
Email ulysses@ulysses.sk
Mobile phone(s) +421911702956, +421911702649, +421911702953, +421911702957
Fax(es) 0262801574
Dátum aktualizácie údajov: 27.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 105,667
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 830
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 830
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 830
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 104,134
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 92,899
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 92,575
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 92,575
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 324
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,235
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,511
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,724
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 703
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 703
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 105,667
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -280,912
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 51,128
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 51,128
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 331,939
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,224
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,224
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -7,469
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -7,469
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -583,768
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -583,768
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -82,966
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 386,579
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,158
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,158
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 378,421
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 332,722
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 332,722
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,600
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,830
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,125
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,144
Dátum aktualizácie údajov: 27.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 295,766
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 295,766
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 295,766
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 375,508
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 78,367
D. Služby (účtová skupina 51) 249,016
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 46,295
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 34,478
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,381
4. Sociálne náklady (527, 528) 436
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,223
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 607
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -79,742
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -31,617
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,265
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,265
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,264
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -82,006
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -82,966
Dátum aktualizácie údajov: 27.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.05.2016