Vytvoriť faktúru

i + i print - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno i + i print
IČO 00688070
DIČ 2020318960
IČ DPH SK2020318960
Dátum vzniku 03 Októbra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo i + i print
Mlynské Luhy 27
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 668 283 €
Zisk 141 717 €
Kontaktné informácie
Email office@iiprint.sk
Phone(s) 0243412233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,861,602
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 838,855
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 838,855
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 119,976
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 517,565
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 199,820
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,494
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,007,616
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 35,536
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14,222
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 21,314
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,874
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,874
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,874
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 765,491
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 675,317
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 675,317
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 90,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 174
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 204,715
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 904
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 203,811
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,131
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 15,131
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,861,602
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 388,611
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,197
2. Ostatné fondy (427, 42X) 2,197
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 237,394
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 237,394
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 141,717
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,452,426
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 111,428
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 61,647
12. Odložený daňový záväzok (481A) 49,781
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,097,564
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 918,105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 918,105
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,394
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 39,209
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 27,651
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,169
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 79,036
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 26,356
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 26,356
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 217,078
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 20,565
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 20,565
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,302,714
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,668,283
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 3,270,631
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 32,083
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 14,257
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 297,376
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,936
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,471,928
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,144,037
D. Služby (účtová skupina 51) 1,221,856
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 850,717
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 619,275
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 213,839
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,603
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,619
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 197,321
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 197,321
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,689
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 368
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 35,321
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 196,355
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 951,078
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,747
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7,693
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7,693
XII. Kurzové zisky (663) 54
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,022
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 18,022
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 18,022
O. Kurzové straty (563) 61
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,939
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,275
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 183,080
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 41,363
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 31,158
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 10,205
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 141,717
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:00688070 DIČ: 2020318960 IČ DPH: SK2020318960
 • Sídlo: i + i print, Mlynské Luhy 27, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Októbra 1990
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02 26.05.2006
  Gabriel Hošovský Jozefa Kronera 7112/4 Bratislava 811 05 31.10.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miloš Novák 3 320 € (50%) Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
  Gabriel Hošovský 3 320 € (50%) Jozefa Kronera 7112/4 Bratislava 811 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.11.2008Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Hošovský Jozefa Kronera 7112/4 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 31.10.2008
   04.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Roman Brehovský Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Oliver Fiala Komenského 3 Modra
   Zuzana Šebanová Azovská 8 Bratislava
   26.05.2006Noví spoločníci:
   Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
   25.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Miloš Novák Prešnerova 56/4 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
   29.04.2006Noví spoločníci:
   Miloš Novák Prešnerova 56/4 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Novák Prešernova 56/4 Bratislava 811 02
   28.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   12.11.1998Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 27 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Gabriel Hošovský Jozefa Kronera 7112/4 Bratislava 811 05
   Roman Brehovský Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Oliver Fiala Komenského 3 Modra
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   Zuzana Šebanová Azovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   11.11.1998Zrušené sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Zrušeny spoločníci:
   Roman Brehovský Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Oliver Fiala Komenského 3 Modra
   Gabriel Hošovský Veľký Lég 25 Lehnice
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   Zuzana Šebanová Azovská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   15.08.1996Noví spoločníci:
   Gabriel Hošovský Veľký Lég 25 Lehnice
   14.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Hošovský Homolova 5 Bratislava
   14.09.1994Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   veľkoobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   maloobchod s rozličným tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti polygrafie
   reklamná a propagačná činnosť
   tvorba grafických návrhov
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a službieb
   vydávateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   13.09.1994Zrušeny predmety činnosti:
   a/ komplexná polygrafická výroba, sprostredkovanie polygrafickej výroby, sprostredkovanie kúpy a predaja polygrafických strojov a zariadení, surovín a materiálov
   b/ technicko-poradenské a sprostredkovateľské služby
   c/ písmomaliarske, aranžérske a reprografické služby, organizácia a technická realizácia výstavných akcií, fotokopírovanie
   d/ reklamná a propagačná činnosť
   e/ nákup, výroba a predaj základných materiálov pre umeleckú činnosť
   f/ tvorba grafických a výtvarnodizajnerských diel a výrobkov
   g/ nákup a predaj umeleckých predmetov a potrieb
   h/ nákup a predaj použitých materiálov a surovín
   ch/komisionálne posudzovanie výtvarných a grafických diel
   i/ výroba, nákup, predaj výrobkov z dreva, kovu, plastických hmôt, papiera, textilu použitých výrobkov
   j/ maloobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   k/ leasing v rozsahu predmetu činnosti.
   l/ vydavateľská a agentúrna činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   03.10.1990Nové obchodné meno:
   i + i print spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ondavská 3 Bratislava 826 47
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ komplexná polygrafická výroba, sprostredkovanie polygrafickej výroby, sprostredkovanie kúpy a predaja polygrafických strojov a zariadení, surovín a materiálov
   b/ technicko-poradenské a sprostredkovateľské služby
   c/ písmomaliarske, aranžérske a reprografické služby, organizácia a technická realizácia výstavných akcií, fotokopírovanie
   d/ reklamná a propagačná činnosť
   e/ nákup, výroba a predaj základných materiálov pre umeleckú činnosť
   f/ tvorba grafických a výtvarnodizajnerských diel a výrobkov
   g/ nákup a predaj umeleckých predmetov a potrieb
   h/ nákup a predaj použitých materiálov a surovín
   ch/komisionálne posudzovanie výtvarných a grafických diel
   i/ výroba, nákup, predaj výrobkov z dreva, kovu, plastických hmôt, papiera, textilu použitých výrobkov
   j/ maloobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   k/ leasing v rozsahu predmetu činnosti.
   l/ vydavateľská a agentúrna činnosť
   Noví spoločníci:
   Roman Brehovský Nám. Hraničiarov 2 Bratislava
   Oliver Fiala Komenského 3 Modra
   Gabriel Hošovský Homolova 5 Bratislava
   Miloš Novák Azovská 8 Bratislava
   Zuzana Šebanová Azovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia