Vytvoriť faktúru

PROMPt, tlačiareň cenín - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROMPt, tlačiareň cenín
IČO 00698407
DIČ 2020341279
IČ DPH SK2020341279
Dátum vzniku 01 Decembra 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo PROMPt, tlačiareň cenín
Jozefa Hagaru 9
83151
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 340 111 €
Zisk -4 178 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244872402, 0244873642, 0232335703, 0232335704
Fax(es) 0244872403
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 612,462
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 40,198
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 40,198
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 32,171
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,027
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 563,936
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 68,562
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 66,190
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 2,372
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 71,609
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 51,109
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 51,109
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,500
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 423,765
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 26,289
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 397,476
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,328
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 158
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,170
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 612,462
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 513,025
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 531,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 531,200
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -13,997
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -13,997
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,178
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 94,052
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 32
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 32
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 87,458
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,308
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,308
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 28,356
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,623
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,643
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 528
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,562
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,562
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,385
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 5,385
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,334,742
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,340,111
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,334,742
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 2,372
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 497
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,337,420
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 416,494
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 798
D. Služby (účtová skupina 51) 226,820
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 649,062
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 470,975
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 160,038
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,049
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 886
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 34,116
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 34,116
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,302
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,942
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,691
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 693,002
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 317
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 317
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 317
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,767
O. Kurzové straty (563) 2,265
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 502
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,450
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 241
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,419
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,419
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,178
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016