Vytvoriť faktúru

IES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IES
IČO 00699454
Dátum vzniku 16 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IES
Nová Rožňavská 136
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 450 881 €
Zisk 141 716 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244460909, 0244460919, 0244460920, 0244460921, 0244460922, 0249101400, 0417242485, 0484125756, 0484
Fax(es) 0249101412
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,836,186
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,004,674
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,989,038
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 767,562
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,184,206
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,270
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 15,636
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 15,636
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,827,609
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 527,851
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,015
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 525,836
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 93,196
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 93,196
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,193,299
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,139,810
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,139,810
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 53,076
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 413
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,263
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,961
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,302
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,903
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,433
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,470
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,836,186
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,242,281
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 289,783
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 289,783
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 30,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 30,000
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 200,000
2. Ostatné fondy (427, 42X) 200,000
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -4,218
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -4,218
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,585,000
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,585,000
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 141,716
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,593,905
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 208,456
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 21,700
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,179
12. Odložený daňový záväzok (481A) 182,577
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 8,996
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,654,751
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,532,107
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,532,107
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 29,048
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,105
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 75,491
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 36,532
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,482
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 50
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 685,170
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,450,881
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,450,881
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,208,089
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 239,439
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 327
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,026
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,233,634
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,123,622
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 149,728
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 197
D. Služby (účtová skupina 51) 193,212
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 640,463
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 462,760
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 159,140
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,563
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 31,728
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 64,006
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 64,006
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,275
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,953
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 217,247
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 980,769
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,445
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 852
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 852
XII. Kurzové zisky (663) 2,290
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 303
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,610
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 20,759
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 20,759
O. Kurzové straty (563) 1,064
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,787
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,165
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 195,082
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 53,366
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,941
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 48,425
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 141,716
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.01.2016