Vytvoriť faktúru

ITNets - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ITNets
IČO 00699471
DIČ 2020341378
IČ DPH SK2020341378
Dátum vzniku 21 Novembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITNets
Tilgnerova 13
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 304 170 €
Zisk 2 365 €
Kontaktné informácie
Email itnets@itnets.sk
Phone(s) 0903486387, 0903774447, 0903774567, 0911774448, 0911484163
Mobile phone(s) 0903486387, 0903774447, 0903774567, 0911774448, 0911484163
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 94,474
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 94,474
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ -55,036
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 74,858
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,461
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,304
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,417
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 36,516
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 169,332
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,850
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 962
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,116
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,365
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 165,482
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 771
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 162,587
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 142,388
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 16,129
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,457
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,613
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,124
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 304,170
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 200,768
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 103,402
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 299,715
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 183,121
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,857
C. Služby (účtová skupina 51) 27,301
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 49,513
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 766
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 22,877
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 280
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,455
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 77,891
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 479
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 479
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,607
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,607
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,128
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,327
P. Daň z príjmov (591, 595) 962
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,365
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015