Vytvoriť faktúru

Prvá slovenská investičná skupina - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Prvá slovenská investičná skupina
IČO 00699977
DIČ 2020294496
IČ DPH SK2020294496
Dátum vzniku 06 Decembra 1990
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Prvá slovenská investičná skupina
Prievozská 2/A
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 18 315 €
Zisk 1 167 281 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0233527142
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 54,245,678
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 27,819,196
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 28,144
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,842
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,430
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,872
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 27,791,052
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 17,490,523
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 26,054
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 2,530,178
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 86,400
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 207,738
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 3,185,569
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 4,264,590
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,422,608
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 662,431
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 320,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 320,000
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,763
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 334,668
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,932,626
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,686,668
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,686,668
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 168,220
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 3,606
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 74,132
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 12,701,778
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 12,701,778
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,125,773
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,985
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,122,788
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,874
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,874
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,245,678
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,616,811
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,300,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,300,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 5,957,669
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,659,696
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,659,696
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 110,949
2. Ostatné fondy (427, 42X) 110,949
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 762,348
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 760,831
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 1,517
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 28,658,868
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 28,658,868
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,167,281
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,565,353
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19,247
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 19,247
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 15,385
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 15,385
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 288,242
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,568
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,568
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 31,187
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,204
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,697
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,837
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 192,430
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 319
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,944
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,944
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,225,535
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 63,514
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 63,514
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,441,580
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 18,315
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,692
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 160
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,463
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 718,386
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,207
D. Služby (účtová skupina 51) 105,547
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 365,103
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 256,688
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 55,766
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 66,346
4. Sociálne náklady (527, 528) -13,697
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 570
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,182
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,182
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,933,002
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,149,779
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -700,071
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -114,062
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,880,292
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 3,476,950
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 1,378,334
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 871,895
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 506,439
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 102,059
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 102,059
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 265,168
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 265,168
XII. Kurzové zisky (663) 286,984
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 1,370,797
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,991,297
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 3,526,488
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 3,905
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 199,976
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 51,857
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51,857
O. Kurzové straty (563) 92,869
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 957,830
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 158,372
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,888,995
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,188,924
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 21,643
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 21,335
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 308
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,167,281
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.03.2016