Vytvoriť faktúru

MRAMOR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MRAMOR
IČO 00893765
DIČ 2020459023
IČ DPH SK2020459023
Dátum vzniku 20 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MRAMOR
Vlčie Hrdlo 64
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 995 530 €
Zisk -271 715 €
Kontaktné informácie
Email mramor@mramor.sk
Webová stránka http://www.mramor.sk
Phone(s) +421240208401, +421240208402, +421240208411, +421240208413
Mobile phone(s) +421905418379
Fax(es) 0245526039
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,735,096
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 849,041
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 5,570
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 5,570
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 830,022
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 320,951
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 495,251
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,474
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 346
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 13,449
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 12,619
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 830
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,879,690
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,364,261
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 647,164
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 313,408
3. Výrobky (123) - /194/ 85,099
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 318,590
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 142,260
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 142,044
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 216
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,303,857
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,207,686
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,207,686
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 96,171
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 69,312
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 35,972
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 33,340
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,365
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,931
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4,434
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,735,096
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 969,795
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,277
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,277
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,991
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,328
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,224,914
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,182,000
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,957,086
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -271,715
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,760,816
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 714
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 714
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,279,907
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,172,654
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,172,654
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 708,399
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 68,922
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 71,112
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 261,004
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -2,184
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 37,882
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 37,882
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 358,663
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 83,650
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,485
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 4,485
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,995,530
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,995,530
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 702,461
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,604,663
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -395,845
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,158
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 81,093
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,206,521
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 702,461
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 996,259
D. Služby (účtová skupina 51) 1,628,066
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 741,153
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 536,068
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 185,174
4. Sociálne náklady (527, 528) 19,911
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17,209
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 68,283
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 68,283
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 18
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 53,072
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -210,991
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 584,493
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 54,965
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 21,889
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 21,889
O. Kurzové straty (563) 2,605
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 30,471
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -54,964
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -265,955
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,760
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,760
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -271,715
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.07.2016