Vytvoriť faktúru

Swietelsky-Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Swietelsky-Slovakia
IČO 00896225
DIČ 2020294144
IČ DPH SK2020294144
Dátum vzniku 13 Decembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Swietelsky-Slovakia
Mokráň záhon 4
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 401 248 €
Zisk 187 424 €
Kontaktné informácie
Email office.slovakia@swietelsky.sk
Webová stránka http://www.swietelsky.sk
Phone(s) +421257101710
Mobile phone(s) +421904688727
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,646,376
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 893,405
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 892,655
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 297,258
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 127,456
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 462,941
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 5,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 750
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 750
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,727,322
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33,358
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33,358
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 534,272
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 40,451
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,451
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 493,821
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,989,604
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,842,270
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55,560
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,786,710
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 147,334
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,170,088
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,128
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,165,960
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 25,649
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 24,746
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 903
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,646,376
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 733,345
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 88,927
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 88,927
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 500,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -43,006
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -43,006
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 187,424
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,913,031
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 493,072
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 493,072
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 493,072
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 122,901
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 122,901
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,182,569
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,502,711
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 361,372
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,141,339
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 407,858
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 90,346
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 55,219
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 122,548
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,887
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,114,489
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,602
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,103,887
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,262,469
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,401,248
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 616,126
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,646,343
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,281
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 134,498
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,195,868
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,280,919
D. Služby (účtová skupina 51) 9,592,823
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,677,132
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,206,083
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 423,542
4. Sociálne náklady (527, 528) 47,507
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,213
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 219,288
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 209,896
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 9,392
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,864
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -30,567
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 443,196
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 205,380
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,388,727
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 553
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 547
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 547
XII. Kurzové zisky (663) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,504
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) -750
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,160
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,160
O. Kurzové straty (563) 80
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,014
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,951
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 196,429
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,005
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 108,801
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -99,796
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 187,424
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016