Vytvoriť faktúru

CBG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CBG
IČO 00896292
DIČ 2021239594
IČ DPH SK7020000108
Dátum vzniku 27 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CBG
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 187 239 593 €
Zisk 3 588 710 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421253417624
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,117,452
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,403,523
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 247,346
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 247,346
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,156,177
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,924,860
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,158,678
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 63,639
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,471,053
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 54,807
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 49,285
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,522
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,412,083
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 394,750
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 394,750
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,017,333
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,012,630
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 970,009
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,144
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 942,865
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34,763
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,858
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,991,533
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,246,973
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,744,560
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,242,876
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 600,441
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 642,435
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,117,452
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,901,835
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,500,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,500,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 250,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 250,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,563,125
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,563,125
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,588,710
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,747,166
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,122,313
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 3,000,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 122,313
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 252,548
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 252,548
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,815,260
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,590,527
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,933,547
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 656,980
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,038,570
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,400,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 399,231
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 238,915
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 126,720
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,297
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 557,045
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 283,772
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 273,273
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 468,451
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 467,300
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,151
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 186,340,415
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 187,239,593
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 66,766
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 678
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 185,812,118
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 406,181
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 54,672
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 699,358
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 199,820
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 182,265,790
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 59,175
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,092,145
D. Služby (účtová skupina 51) 15,412,240
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,746,496
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,063,905
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 225,200
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,132,255
4. Sociálne náklady (527, 528) 325,136
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,691,274
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,179,865
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,179,865
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 698,486
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 51,330
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 143,334,779
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,973,803
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 168,776,855
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37,763
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 35,727
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 35,727
XII. Kurzové zisky (663) 2,036
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 169,877
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 59,955
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 59,955
O. Kurzové straty (563) 5,255
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 104,667
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -132,114
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,841,689
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,252,979
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,656,272
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -403,293
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,588,710
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016