Vytvoriť faktúru

CBG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CBG
IČO 00896292
DIČ 2021239594
IČ DPH SK7020000108
Dátum vzniku 27 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CBG
Stará Prievozská 2
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 129 414 612 €
Zisk 2 359 415 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421253417624
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 19,968,235
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,225,029
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 358,276
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 358,276
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,856,753
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,933,907
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,371,356
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 551,490
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 10,000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 10,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,870,489
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 13,994
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,994
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,005,655
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 383,381
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 383,381
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 622,274
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 78,445
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 66,914
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,156
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,758
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,531
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,772,395
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,820,559
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,951,836
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,872,717
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 304,442
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,568,275
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,968,235
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,313,125
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,500,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,500,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 250,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 250,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,203,710
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,203,710
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,359,415
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,653,215
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 82,677
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 82,677
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 178,075
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 178,075
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,797,309
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,914,505
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,795,563
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 118,942
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,000,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 362,662
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 167,090
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 328,034
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,018
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 595,154
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 316,014
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 279,140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,001,895
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,000,744
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,151
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 129,264,263
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 129,414,612
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 129,264,263
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,333
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 138,016
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 125,945,579
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,650,349
D. Služby (účtová skupina 51) 7,759,070
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,163,808
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,357,432
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 183,173
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,419,519
4. Sociálne náklady (527, 528) 203,684
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,643,396
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 917,921
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 917,921
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 11,406
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 29,824
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 102,769,805
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,469,033
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 119,854,844
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 55,128
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 43,102
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1,085
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 42,017
XII. Kurzové zisky (663) 12,026
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 70,882
O. Kurzové straty (563) 5,462
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 65,420
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,754
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,453,279
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,093,864
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,060,433
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 33,431
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,359,415
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.01.2016