Vytvoriť faktúru

K L S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno K L S
IČO 00896306
DIČ 2020318531
IČ DPH SK2020318531
Dátum vzniku 20 Decembra 1990
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo K L S
Mierova 212
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 458 807 €
Zisk 152 447 €
Kontaktné informácie
Email kls@kls.sk
Phone(s) 0243421278, 0243424611, 0243631401, 0243631402, 0243631403
Fax(es) 0243631402
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,600,070
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,672
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,672
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,562
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,110
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,585,031
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 235,190
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 235,190
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,067,592
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,067,592
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,067,592
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 282,249
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 215,185
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 67,064
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,367
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,367
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,600,070
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 265,281
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,344
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,344
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,083
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,083
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 96,407
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 115,777
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,370
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 152,447
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,334,789
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 429
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 429
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,742,230
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,289,122
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,289,122
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 390,030
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,268
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,178
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,632
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,825
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,825
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 589,305
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,459,651
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,458,807
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,281,092
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,175,491
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,224
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,253,668
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,738,668
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,116
D. Služby (účtová skupina 51) 1,362,622
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 104,138
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 75,060
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,628
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,450
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,283
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,777
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,777
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,064
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 205,139
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 322,177
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 844
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15
XII. Kurzové zisky (663) 829
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,848
O. Kurzové straty (563) 5,358
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,490
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,004
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 197,135
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 44,688
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 44,688
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 152,447
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016