Vytvoriť faktúru

LIBRI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LIBRI
IČO 17054346
DIČ 2020318762
IČ DPH SK2020318762
Dátum vzniku 24 Mája 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LIBRI
Mikulášska 25
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 107 980 €
Zisk 3 297 €
Vlastný kapitál -73 140 €
Kontaktné informácie
Email office@librishop.sk
Phone(s) 0903266622
Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,250,145
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 480,440
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 77,615
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 25,278
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 1,036
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 51,301
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 402,825
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 163,378
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 239,447
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,757,727
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,960,823
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,960,823
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 154,700
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 154,700
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 154,700
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 642,204
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25,658
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 616,546
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,978
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,978
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,250,145
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,431,485
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,500
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,500
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,158,089
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,081
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,081
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 258,518
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 258,518
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,297
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,818,218
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 419
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 419
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,622,449
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,184,789
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,645
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,042,144
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 262,050
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,790
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 125,360
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,548
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,912
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 133,614
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 133,614
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 59,728
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,008
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 442
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 442
Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,577,491
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,107,980
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,554,970
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 531,345
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,665
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,066,746
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,172,627
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 87,447
D. Služby (účtová skupina 51) 1,156,886
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 510,320
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 359,702
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 126,389
4. Sociálne náklady (527, 528) 24,229
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,055
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 121,425
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 121,425
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,986
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,234
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 669,355
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,058
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,846
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,846
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 30,212
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,056
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,178
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,297
Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016