Vytvoriť faktúru

MATEP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MATEP
IČO 17055369
DIČ 2020332215
IČ DPH SK7020000801
Dátum vzniku 13 Júna 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MATEP
Pribylinská 2
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 341 245 €
Zisk -226 179 €
Aktíva 6 555 141 €
Vlastný kapitál 897 145 €
Kontaktné informácie
Email matepba@matepba.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,663,994
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,573,637
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 39,662
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 39,662
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,762
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,762
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,520,213
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,520,213
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,090,357
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 155,444
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,590
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 62,297
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 84,557
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 76,573
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 19,562
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,562
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 57,011
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,851,613
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,465,905
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,465,905
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 280,575
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 104,642
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 491
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,727
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,764
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 963
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,663,994
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 658,804
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 40,033
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 40,033
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 17,455
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,455
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 213
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 213
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 827,282
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 827,282
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -226,179
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,967,513
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 636,748
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 635,896
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 635,896
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 852
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 700,049
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,095,473
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,217,009
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,217,009
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 854,358
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,120
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,059
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,124
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 803
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,422
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,422
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 524,821
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 37,677
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 20,284
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 17,393
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,006,857
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,341,245
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 699
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,006,158
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 74,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 259,888
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,210,185
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,104,077
D. Služby (účtová skupina 51) 2,818,727
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 268,208
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 189,783
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 64,373
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,052
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,729
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 43,474
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 43,474
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 225,918
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 745,052
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -868,940
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 84,053
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 657,859
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 33,194
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 33,194
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 5
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 624,660
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 64,944
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 21,431
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 21,431
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43,513
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 592,915
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -276,025
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -49,846
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,448
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -58,294
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -226,179
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17055369 DIČ: 2020332215 IČ DPH: SK7020000801
 • Sídlo: MATEP, Pribylinská 2, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Júna 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivánka pri Dunaji 900 28 13.06.1991
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ľuboš Rummel 40 033 € (100%) Farnianska 18 Ivánka pri Dunaji 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.02.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   20.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.2012Zrušeny spoločníci:
   WEON group, a.s. Mraziarenská 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ondrášik Sartorisova 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.09.2008
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.09.2008
   09.10.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivánka pri Dunaji 900 28
   WEON group, a.s. Mraziarenská 6 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 13.06.1991
   Ing. Juraj Ondrášik Sartorisova 16 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 23.09.2008
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.09.2008
   08.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 13.06.1991
   26.03.2008Nové predmety činnosti:
   nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami s celkovou obsaditeľnosťou do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
   09.01.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.06.1993
   17.08.2007Zrušeny predmety činnosti:
   stolárstvo
   28.04.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   sprostredkovanie v oblasti prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   27.04.2005Zrušeny predmety činnosti:
   taxislužba osobná
   15.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava
   14.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava
   Ing. Pavel Vitkovský Bajzova 15 Bratislava
   16.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 13.06.1991
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.06.1993
   15.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava
   21.05.1999Noví spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava
   Ing. Pavel Vitkovský Bajzova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava
   20.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Gasalkovičova 41 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Martinengova 16 Bratislava
   Ing. Pavel Vitkovský kpt. Rašu 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Gasalkovičova 41 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Martinengova 16 Bratislava
   09.04.1996Nové predmety činnosti:
   výroba a montáž plastových okien
   nákup a predaj stavebného materiálu v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve/
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   skladovanie
   taxislužba osobná
   stolárstvo
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Gasalkovičova 41 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Martinengova 16 Bratislava
   08.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Fučíkova 41 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Rajčianska 2 Bratislava
   05.11.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj tovarov /živnostenský list nenahrádza povolenie na nákup a predaj tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie/
   tesárstvo
   sprostredkovanie výkonu prác a služieb v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Gasalkovičova 41 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Martinengova 16 Bratislava
   Ing. Pavel Vitkovský kpt. Rašu 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľuboš Rummel Fučíkova 41 Ivánka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Rajčianska 2 Bratislava
   04.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   opravy, údržba a ostatné stavebné práce stavebná činnosť, práce výrobnej povahy v stavebníctve
   materiálno-technické zásobovanie, odbytové zásobovacie a skladovacie činnosti
   výroba dreveného tovaru pre osobnú potrebu
   výroba stavebno-truhlárska a tesárska
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva a drevospracovateľských činností
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Káčer Hrobákova 38 Bratislava
   Štefan Kovár 195 Láb
   Ján Páleník Solivárska 11 Bratislava
   Ľuboš Rummel Fučíkova 41 Ivánka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.06.1991Nové obchodné meno:
   MATEP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribylinská 2 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   opravy, údržba a ostatné stavebné práce stavebná činnosť, práce výrobnej povahy v stavebníctve
   materiálno-technické zásobovanie, odbytové zásobovacie a skladovacie činnosti
   výroba dreveného tovaru pre osobnú potrebu
   výroba stavebno-truhlárska a tesárska
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva a drevospracovateľských činností
   Noví spoločníci:
   Jozef Káčer Hrobákova 38 Bratislava
   Štefan Kovár 195 Láb
   Ján Páleník Solivárska 11 Bratislava
   Ľuboš Rummel Fučíkova 41 Ivánka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia