Vytvoriť faktúru

OKŠA a - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OKŠA a
IČO 17308135
DIČ 2020937039
Dátum vzniku 18 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OKŠA a
Holíčska 7
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 019 €
Zisk 4 690 €
Aktíva 25 504 €
Vlastný kapitál 20 504 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 14,831
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 14,831
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,994
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 193
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,801
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 27,825
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 20,194
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 3,321
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -3,319
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 673
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 11,510
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,690
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,631
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,491
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,337
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,961
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,193
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 140
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 14,019
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 14,019
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 7,190
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10
C. Služby (účtová skupina 51) 2,091
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 423
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,119
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 547
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,829
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,918
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 88
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 88
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -87
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,742
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,052
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,690
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
3932592.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:17308135 DIČ: 2020937039
 • Sídlo: OKŠA a, Holíčska 7, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Februára 1991
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava 01.08.1994
  Tatiana Urminská Brančská 9 Bratislava 04.04.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jozef Okša 2 258 € (34%) Líščie údolie 80 Bratislava
  Tatiana Urminská 2 191 € (33%) Brančská 9 Bratislava
  Alexandra Stenchláková 2 191 € (33%) Astrová 8 Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.08.2007Noví spoločníci:
   Alexandra Stenchláková Astrová 8 Bratislava 821 02
   15.08.2007Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Mudrochova 27 WIG 4 Hoy Ave Warrenville Illinois 605 55 USA - Chicago
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava
   Tatiana Urminská Brančská 9 Bratislava
   Ingrid Mudrochova 27 WIG 4 Hoy Ave Warrenville Illinois 605 55 USA - Chicago
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava
   Tatiana Urminská Brančská 9 Bratislava
   Ingrid Mudrochova 27 WIG 4 Hoy Ave Warrenville Illinois 605 55 USA - Chicago
   04.04.1995Noví spoločníci:
   Tatiana Urminská Brančská 9 Bratislava
   Ingrid Mudrochova 27 WIG 4 Hoy Ave Warrenville Illinois 605 55 USA - Chicago
   Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Urminská Brančská 9 Bratislava
   03.04.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Stenchlák Astrova 8 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Stenchlák Astrova 8 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava
   01.08.1994Nové sidlo:
   Holíčska 7 Bratislava 851 05
   Nové predmety činnosti:
   vývoj a výroba potravinárskych výrobkov s dôrazom na mäsové výrobky
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   realitná agentúra
   Noví spoločníci:
   Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava
   Ing. Dušan Stenchlák Astrova 8 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava
   Ing. Dušan Stenchlák Astrova 8 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Brančská 9 Bratislava
   31.07.1994Zrušené sidlo:
   Jeremenkova 7 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa, predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane zahranično-obchodnej činnosti s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
   vývoj, výroba a predaj potravinových výrobkov, so zameraním na výrobky z mäsa
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Chrum Lumumbova 11 Bratislava
   Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava
   Ing. Dušan Stenchlák Astrová 8 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Rokosovského 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.02.1991Nové obchodné meno:
   OKŠA a spol., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jeremenkova 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa, predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, vrátane zahranično-obchodnej činnosti s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa osobitných právnych predpisov
   vývoj, výroba a predaj potravinových výrobkov, so zameraním na výrobky z mäsa
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Chrum Lumumbova 11 Bratislava
   Jozef Okša Líščie údolie 80 Bratislava
   Ing. Dušan Stenchlák Astrová 8 Bratislava
   Ing. Eduard Urminský Rokosovského 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia