Vytvoriť faktúru

K A S I C O - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno K A S I C O
IČO 17308267
DIČ 2020327914
IČ DPH SK2020327914
Dátum vzniku 03 Júna 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo K A S I C O
Beckovská 38
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 895 589 €
Zisk 60 460 €
Aktíva 3 392 892 €
Vlastný kapitál 2 282 831 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248209611, 0248209662
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,467,495
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 953,743
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 13,871
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 13,871
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 890,081
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 890,030
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 51
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 49,791
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 49,791
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,509,579
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 319,873
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 186,894
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 129,415
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,564
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 943,154
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 812,827
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 812,827
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 53,959
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 76,368
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,246,552
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,658
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,243,894
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,173
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,085
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 88
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,467,495
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,336,823
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 298,800
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 298,800
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 59,750
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 59,750
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,917,813
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,917,813
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 60,460
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,088,661
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 239,561
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 17,052
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 215,954
12. Odložený daňový záväzok (481A) 6,555
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 796,851
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 554,192
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 554,192
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 60,050
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 36,849
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,247
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 105,513
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 52,249
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 48,849
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,400
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 42,011
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 10,503
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 31,508
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,595,471
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,895,589
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 65
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4,592,818
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,588
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 98,839
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 117,696
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83,583
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,741,014
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 65
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,438,217
D. Služby (účtová skupina 51) 1,508,077
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,223,267
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 893,947
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 303,646
4. Sociálne náklady (527, 528) 25,674
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,321
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 334,319
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 334,319
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,866
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -16,966
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 244,848
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 154,575
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,747,951
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,468
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15,082
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15,082
XII. Kurzové zisky (663) 5,386
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,338
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 5,220
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 14,720
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 14,720
O. Kurzové straty (563) 10
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 15,388
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,870
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 139,705
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 79,245
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 80,097
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -852
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 60,460
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.02.2016