Vytvoriť faktúru

Slovenský autoimport, akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovenský autoimport, akciová
IČO 17308488
DIČ 2020295068
IČ DPH SK2020295068
Dátum vzniku 22 Februára 1991
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Slovenský autoimport, akciová
Drobného 27
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 460 069 €
Zisk -182 219 €
Aktíva 4 972 280 €
Vlastný kapitál 4 417 997 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.saicosmetics.sk
Phone(s) +421254788696, +421254777215
Fax(es) 0254777733
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,810,486
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,477,480
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 20,808
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 20,808
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 930,983
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 226,717
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 680,234
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,537
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,495
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 525,689
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 525,689
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,332,493
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 28,182
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 28,182
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 241
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 241
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,296,833
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 835,838
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 835,838
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,100,285
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 360,710
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,237
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 114
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,123
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 513
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 513
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,810,486
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,443,498
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,647,149
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,647,149
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 220,703
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 220,703
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -294,098
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -294,098
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -948,037
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,009,012
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,957,049
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -182,219
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 366,988
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,163
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,163
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 361,975
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 271,802
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 271,802
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 32,180
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,690
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,307
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 43,996
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,850
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,850
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 460,070
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 460,069
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 134,746
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 262,573
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 750
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 626,315
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 46,145
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 67,320
D. Služby (účtová skupina 51) 77,415
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 150,170
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 109,345
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 38,001
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,824
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 30,515
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 100,245
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 100,245
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,421
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 149,084
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -166,246
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 206,439
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,253
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 12,351
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 12,351
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 902
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,252
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -179,498
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,721
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,721
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -182,219
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015