Vytvoriť faktúru

CASCA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno CASCA
IČO 17308534
DIČ 2020316111
IČ DPH SK2020316111
Dátum vzniku 22 Februára 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CASCA
Ivanská cesta 15
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 304 792 €
Zisk 14 300 €
Aktíva 1 257 075 €
Vlastný kapitál 106 662 €
Kontaktné informácie
Email casca@casca.sk
Webová stránka http://www.casca.sk
Phone(s) +421244631571
Fax(es) 0244631572
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,181,521
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 742,007
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 742,007
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 328,800
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,667
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,473
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 370,607
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 460
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 438,474
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 278,082
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 278,082
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 95,116
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 92,196
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 92,196
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,521
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 399
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 65,276
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 65,276
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,040
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,040
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,181,521
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 121,140
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 99,537
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 99,537
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,300
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,060,381
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 55
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 55
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 61,461
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 938,725
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 205,128
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 205,128
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 718,432
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,621
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 865
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,779
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,900
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,923
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,541
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 382
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 58,217
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,297,432
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,304,792
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,292,804
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,628
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,360
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,271,689
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 839,979
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 30,714
D. Služby (účtová skupina 51) 319,323
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 38,952
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 28,727
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,705
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,520
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,515
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 28,226
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 28,226
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9,286
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,694
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,103
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 107,416
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,549
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 3,548
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,376
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,451
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,451
O. Kurzové straty (563) 2,130
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,795
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,827
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 24,276
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,976
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,976
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,300
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017