Vytvoriť faktúru

TRANSKONTAKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRANSKONTAKT
IČO 17309182
DIČ 2020311942
IČ DPH SK2020311942
Dátum vzniku 06 Marca 1991
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRANSKONTAKT
Detvianska 6
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 712 626 €
Zisk 32 578 €
Aktíva 6 245 367 €
Vlastný kapitál 1 820 477 €
Kontaktné informácie
Email transkontakt@nextra.sk
Webová stránka http://transkontakt.sk
Phone(s) +421244882453, +421244887715, +421244884781, +421244882277, +421244880993, +421244680443, +421244680442
Fax(es) 0244887715
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,486,206
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 97,041
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 97,041
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,491
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 34,183
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 58,367
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,377,303
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 689,995
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 689,995
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,609,905
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,609,905
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,294,271
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,294,271
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 273,166
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,021,105
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -216,868
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,760
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -229,628
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,862
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,862
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,486,206
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,853,054
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,941
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,941
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 36,391
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 36,391
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,452,144
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,817,850
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -365,706
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,578
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,633,152
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,622
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,622
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,610,455
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,528,411
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 329,461
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,198,950
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 51,543
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,461
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,945
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,095
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,035
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,035
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,040
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,712,626
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,440,203
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 224,760
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 28,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19,163
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,632,852
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,941,369
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 67,590
D. Služby (účtová skupina 51) 1,190,760
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 356,377
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 269,380
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 81,869
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,128
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,310
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 25,918
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 25,918
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 11,643
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,885
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 79,774
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 465,244
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,747
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 3,737
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,938
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,881
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,881
O. Kurzové straty (563) 3,487
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 31,570
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -41,191
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,583
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,005
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,005
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,578
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016